RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za nadzor osiguranja

Dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju
Naziv usluge

 Dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju


Organ zadužen za sprovođenje

 Agencija za nadzor osiguranja


Opis

 Poslove posredovanja u osiguranju, kao jedinu djelatnost, obavlja društvo za posredovanje u osiguranju koje je dobilo dozvolu regulatornog organa za obavljanje tih poslova u skladu sa ovim zakonom.
Društvo za posredovanje u osiguranju ne može obavljati poslove zastupanja u osiguranju


Gdje i kako

Na arhivi Agencije za nadzor osiguranjaUl. Moskovska 17A M/C1, 81000 Podgorica, Crna Gora
 
tel: +382 20 513 502
fax: +382 20 513 503
e-mail: agencija@ano.co.me
 
Radno vrijeme: 07 - 15 časova
(dokumentacija uz zahtjev mora biti predata u originalu ili ovjerenoj kopiji) 


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Djelatnost osiguranja 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

       1.     Ugovor o osnivanju;
2.     Predlog statuta;
3.     Spisak akcionara, odnosno vlasnika udjela sa podacima iz člana 30 stav 2 tač. 6 do 8 ovog zakona;
4.     Poslovni plan društva za posredovanje za trogodišnji period;
5.     Dokaz da fizička lica koja su predložena za odbor direktora i izvršnog direktora ispunjavaju uslove iz člana 30 ovog zakona;
6.     Dokaz o propisanoj organizaciji,kadrovskoj I tehničkoj osposobljenosti društva za posredovanje;
7.     Dokaz o učešću u kapitalu ili učešću u pravu glasa u društvima za osiguranje ili društvima za posredovanje u osiguranju;
8.     Predugovor, odnosno ugovor o osiguranju od dgovornosti za štete koje nastanu obavljanjem djelatnosti ili bezuslovnu finansijsku garanciju banke koja je prihvaćena od strane Centralne banke Crne Gore na sumu osiguranja, odnosno na iznos od najmanje 100.000,00 EUR;
9.     Dokaz o vlasništvu, odnosno o zakupu poslovnog prostora u kome će se djelatnost obavljati;
10.   Propisana naknada za rješavanje po zahtjevu;
Drugi dokazi i podaci po zahtjevu regulatornog organa. 


Rok za izdavanje licence

 Rješavanje po zahtjevu - 90 dana


Period važenja licence

 Neograničeno


Uslovi za produženje važenja licence

 Licenca se ne produzava, podnosi se novi zahtjev


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Regulatorni organ će oduzeti društvu za posredovanje u osiguranju dozvolu za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju, ako:
 
   1) društvo za posredovanje u osiguranju prestane da ispunjava neki od uslova pod kojima se dobija dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju;
   2) je poslovanjem društva za posredovanje u osiguranju ugrožen interes osiguranika ili je utvrđeno nepoštovanje zakona i drugih propisa;
   3) društvo za posredovanje u osiguranju posreduje za društvo za osiguranje koje nema dozvolu za obavljanje poslova osiguranja;
   4) je dozvola dobijena navođenjem lažnih podataka;
   5) društvo za posredovanje krši obavezu blagovremenog izvještavanja regulatornog organa ili ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama za otklanjanje nezakonitosti i nepravilnosti


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

500 eura


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakonski osnov  - čl. 56 Zakon o osiguranju ("Sl.list RCG", br. 078/06, 019/07, Sl.list CG", br. 053/09, 073/10, 040/11, 045/12, 006/13, 055/16),

Podzakonski akti - Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvola za obavljanje poslova osiguranja, posredovanja, zastupanja i pružanja drugih usluga o osiguranju i načinu dokazivanja ispunjenosti tih uslova ("Sl. list Crne Gore", br. 15/13 od 22.03.2013).


Korisni linkovi

Agencija za nadzor osiguranja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje