RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (za učešće u postupku javnih nabavki)

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje


Organ zadužen za sprovođenje

Poreska uprava Crne Gore


Nadzorni organ

Ministarstvo finansija


Opis

Zakonom o javnim nabavkama propisani su uslovi koje mora da ispunjava ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke. Članom 65 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, broj 42/11) propisano je da u postupku javne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se potvrdom organa uprave nadležnog za poslove poreza.


Uvjerenje da je poreski obveznik podnio poreske prijave i obračunao obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja, poreza na dobit pravnih lica i poreza na dodatu vrijednost izdaje Poreska uprava kao nadležni organ. Uvjerenje se izdaje na zahtjev poreskog obveznika, a služi mu radi učešća u otvorenom postupku javne nabavke. 


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje uvjerenja izmirenim svim obavezama po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje možete podnijeti preko portala eUprava, pri čemu se zahtijeva logovanje digitalnim certifikatom.

Zahtjev je moguće podnijeti i putem pošte ili neposredno na arhivi Područne jedinice Poreske uprave, prema sjedištu pravnog lica. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala ili web stranice Poreske uprave.

Uz elektronski zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi u visini od 5,00 €, na žiro račun 832-3161-26 (obavezan prilog).

Nadležni organ je dužan izdati uvjerenje u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Korisni linkovi

www.poreskauprava.gov.me


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?