RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za dodjelu studentskog kredita

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za dodjelu studentskog kredita


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete


Opis

Podnošenje zahtjeva za dodjelu studentskog kredita


Gdje i kako

 Na osnovu člana 109 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18 i 3/19) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18), Ministarstvo prosvjete je raspisalo konkurs za dodjelu studentskih kredita za studijsku 2019/20. godinu.
       

 Konkurs je objavljen u svim dnevnim listovima u Crnoj Gori 23. jula 2019. godine i na internet adresi Ministarstva prosvjete 22. jula 2019. godine.

 Pravo na studentski kredit mogu ostvariti studenti osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija ustanova visokog obrazovanja koji su prvi put upisali semestar odgovarajuće godine studija i nijesu mijenjali studijski program.
Ukoliko se prijavi više kandidata, prednost imaju studenti koji imaju bolji uspjeh u prethodnoj godini školovanja, odnosno veći indeks uspjeha u prethodnoj godini studija.

 Pod jednakim uslovima u pogledu uspjeha prednost pri dodjeli studentskog kredita imaju studenti čiji roditelji odnosno staratelji ostvaruju pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.
Spisak kandidata koji su aplicirali za studentski kredit, sa neispravnom ili nepotpunom dokumentacijom, sa rokom za dopunu iste biće objavljen na internet stranici Ministarstva.
           

 Prijedlog rang liste kandidata objavljuje se na internet stranici Ministarstva.
 

 Kandidat ima pravo prigovora na prijedlog rang liste Ministarstvu u roku od osam dana od dana objavljivanja.

 Komisija razmatra prigovore i utvrđuje konačnu rang listu koja se objavljuje na internet stranici Ministarstva.

 Kredit se odobrava za jednu studijsku godinu i isplaćuje se u 10 mjesečnih rata.

 Visina kredita zavisi od postignutog uspjeha u prethodnoj godini školovanja, odnosno indeksa uspjeha i godine studija.

 Korisnik kredita je obavezan da vrati isplaćeni kredit u skladu sa uslovima utvrđenim ugovorom.

 Zahtjev za dodjelu kredita studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori podnose isključivo elektronski preko Portala elektronske uprave, na adresu: www.euprava.me

 Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore, pored zahtjeva koji se podnosi elektronskim putem, dostavljaju i u papirnoj formi sljedeća dokumenta:


-          Ovjeren prepis svjedočanstva o završnom razredu srednje škole za studente I godine osnovnih studija;
-          Uvjerenje o upisu na fakultet i akademiju za studente I godine studija, odnosno potvrda o studiranju za studente starijih godina;
-          Uvjerenje o položenim ispitima za studente starijih godina;
-          Uvjerenje o državljanstvu ili kopija biometrijske lične karte, za studente svih godina studija:
-          Uvjerenje da roditelj, odnosno staratelj studenta ostvaruje pravo na materijalno obezbjeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti.

Nakon objavljivanja konačne rang liste, studenti koji su prvi put ostvarili pravo na kredit, zaključuju ugovor sa Ministarstvom prosvjete najkasnije do 30. avgusta 2020. godine, uz dostavljanje mjenice sa podacima o žirantu.
 
Žirant može biti svako fizičko lice koje je kreditno sposobno.
 
Rok za podnošenje zahtjeva elektronski preko Portala eUprave za sve korisnike je od 2. septembra do 18. oktobra 2019. godine.
 
Studenti koji studiraju na ustanovama visokog obrazovanja van Crne Gore dokumenta mogu dostaviti na adresu:

Ministarstvo prosvjete
Direkcija za učenički i studentski standard
Ul. Vaka Đurovića b.b. 81000 Podgorica
Poštanski fah 110
 
Tekst konkursa i uputstvo za elektronsko podnošenje zahtjeva za dodjelu studentskog kredita nalazi se na internet stranici Ministarstva prosvjete (www.mps.gov.me/ministarstvo/konkursi).
 

Kontakt telefoni: (020) 410 164; 410 168 ; 410 145; 410 197; i 410 198.


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete


Pravna podloga

Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list CG”, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18 i 3/19) i Pravilnik o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza („Službeni list RCG”, broj 12/07 i „Službeni list CG”, br. 25/11, 54/11, 39/15, 64/15, 42/16 i 44/18). 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?