РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтИздавање дозволе за обављање ревизије друштву за ревизију
Назив услуге

Издавање дозволе за обављање ревизије друштву за ревизију


Орган задужен за спровођење

Министарство финансија


Опис

Ревизија је поступак провјере и оцјене финансијских извјештаја као и података и метода који се примјењују при састављању финансијских извјештаја на основу којих се даје независно стручно мишљење о томе да ли финансијски извјештаји у свим материјално значајним аспектима дају истинит и поштен приказ финансијског стања и резултата пословања правног лица примјеном Међународних стандарда ревизије и Кодекса етике за професионалне рачуновође. Друштво за ревизију је привредно друштво основано ради обављања дјелатности ревизије у складу са Законом о ревизији.


Документација

Уз захтјев за издавање дозволе за обављање ревизије подноси се:

1) доказ о регистрацији у Централном регистру привредних субјеката;

2) одлука о именовању чланова одбора директора, са образложењем;

3) обавјештење о разврставању, издато од органа управе надлежног за послове статистике;

4) доказ да најмање два оснивача посједују лиценцу овлашћеног ревизора;

5) уговор о обавезном осигурању од одговорности за штету у складу са чланом 19 овог закона;

6) за друштва за ревизију из држава чланица Европске уније, односно трећих држава, мишљење надлежног органа (института, коморе, удружења и слично), које обухвата:

 -   садржај прописа те државе који уређују услове за обављање ревизије и провјеру квалитета обављања ревизије,

 -   изјаву надлежног органа да друштво за ревизију у држави чланици Европске уније, односно трећој држави, има право да обавља услуге ревизије и да ли постоје ограничења у обављању ревизије,

 -   изјаву надлежног органа да ће Министарство финансија обавјештавати о свим мјерама провјере квалитета рада изреченима друштву за ревизију државе чланице Европске уније, односно треће државе.

Доказ о регистрацији у Централном регистру привредних субјеката Министрство финансија прибавља по службеној дужности.

Документација се доставља у оригиналу или као овјерена фотокопија.

Захтјев за лиценцирање, са пратећом документацијом, можете поднијети на архиви Министарства финансија, улица Станка Драгојевича бр. 2, 81 000 Подгорица, Црна Гора.


Право жалбе и рок за жалбу

О захтјеву за издавање дозволе за обављање ревизије, одлучује Министарство рјешењем.

Против рјешења овлашћеног лица може се изјавити жалба Министарству.

Жалба на рјешење не одлаже извршење рјешења.

Против рјешења Министарства из става 4 овог члана може се покренути управни спор.


Такса/накнада

На захтјев за издавање дозволе за обављање ревизије друштву за ревизију не плаћа се такса.  


Корисни линкови

Министарство финансија


Правна подлога

Закон о ревизији („Сл. лист ЦГ“, бр. 01/17), Упутство о начину утврђивања испуњености услова за издавање дозволе за рад друштву за ревизију („Сл. лист ЦГ“, број 48/09), Правилник о суми осигурања за обавезно осигурање од одговорности друштава за ревизију и овлашћених ревизора за штету коју би својим радом могли нанијети лицу за које врше ревизију („Сл. лист ЦГ“, број 37/17).
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?