РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавање дозволе за рад агенције
Назив услуге

Захтјев за издавање дозволе за рад агенције 


Надзорни орган

Дозволу за рад издаје Министарство рада и социјалног старања, у року од 30 дана од дана подношења захтјева.


Захтјев

Захтјев за издавање дозволе за рад агенције подноси се у писаној форми путем поште или непосредно на архиви Министраства рада и социјалног старања. Уз захтјев се достављају докази о испуњености услова у погледу простора, кадра и опреме. Агенцију за запошљавање може основати физичко и правно лице.


Услови

Правилником о условима за обављање послова запошљавања у агенцијама за запошљавање ( „Службени лист ЦГ“, бр. 6/2011 од 25.01.2011. године), прописани су услови у погледу простора, кадра и опреме, које агенција за запошљавање треба да испуњава. Услови су сљедећи, у погледу:

1. простора:

- најмање двије радне просторије, од којих једна омогућава рад са групом од најмање осам лица, која по закону имају право укључивања у мјере активне политике запошљавања, а друга за обављање административних послова и пријем странака;

- санитарни чвор.

2. кадра:

- најмање два запослена лица са завршеним високим образовањем (студијски програм у трајању од најмање три године) и двије године радног искуства на пословима запошљавања;

- једно запослено лице са средњим образовањем и најмање шест мјесеци радног искуства

3. опреме:

- неопходну канцеларијску опрему за рад запослених и пријем странака;

- директан телефон/фаx;

- најмање један компјутер са интернет везом.


Организационе јединице

На организациону јединицу агенције која се образује на одређеној територији, такође је потребно  испуњење услова у погледу простора, кадра и опреме, прописаних Правилником о условима за обављање послова запошљавања у агенцијама за запошљавање.


Остало

Агенцију не може основати, нити у њој послове запошљавања може обављати лице које је осуђивано за кривично дјело на безусловну казну затвора у трајању од најмање шест мјесеци, у периоду од три године након издржавања казне.


Правна подлога

Закон о запошљавању и остваривању права из осигурања од незапослености („Сл. лист ЦГ“, бр. 14/10, 45/12, 61/13, 20/15 и 52/16) и Правилник о условима за обављање послова запошљавања у агенцијама за запошљавање ( „Службени лист ЦГ“, бр. 6/2011 од 25.01.2011. године).
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?