RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u Registar Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih
Naziv usluge

Upis u Registar Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja


Osnov i informacija o potrebnoj dokumentaciji za izdavanje potvrde

Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih može dobiti dozvolu za rad, ako ispunjava sljedeće uslove:

   I - PROSTOR:

Najmanje dvije radne prostorije, od kojih jedna za rad sa grupom od najmanje pet zaposlenih za obavljanje poslova kod drugog poslodavca, a druga za obavljanje administrativnih poslova i prijem stranaka, kao i sanitarni čvor.

   II - KADAR:

Najmanje dva zaposlena lica sa završenim visokim obrazovanjem (fakultet u četvorogodišnjem trajanju) - ekonomski i pravni fakultet, i dvije godine radnog iskustva na poslovima u svojoj struci, i jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem (škola u četvorogodišnjem trajanju) i najmanje šest mjeseci radnog iskustva;

   III - OPREMU:

Neophodnu kancelarijsku opremu za rad zaposlenih i prijem stranaka, direktan telefon/fax i najmanje dva kompjutera sa internet vezom

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad, agencija podnosi adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Uz navedeni zahtjev, prilaže se:

   1) akt o osnivanju agencije;

   2) statut agencije;

   3) ugovore o radu sa zaposlenima iz člana 2 ovog pravilnika;

   4) popis opreme kojom raspolaže agencija;

   5) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora ili ugovor o zakupu poslovnog prostora na vrijeme najmanje tri godine;

   6) dokaz o obezbijeđenim higijensko-tehničkim uslovima za rad;

   7) dokaz o obavljanju poslova ustupanja zaposlenih.

U slučaju da uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad nije priložena potrebna dokumentacija ili je nepotpuna, Ministarstvo će zatražiti od podnosioca zahtjeva da u roku od 15 dana od prijema obavještenja otkloni uočene nedostatke.

Ukoliko agencija ne otkloni nedostatke, odnosno ne dostavi tražene dokaze, u roku iz stava 1 ovog člana smatraće se da je odustala od zahtjeva.

Procjenu ispunjenosti uslova za rad agencije vrši komisija, koju obrazuje ministar rada i socijalnog staranja.

U postupku izdavanja dozvole za rad, komisija provjerava i utvrđuje da li agencija ispunjava uslove propisane ovim pravilnikom i sačinjava predlog o ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahtjeva.

Rješenje o izdavanju dozvole za rad donosi ministar rada i socijalnog staranja.

Dozvola za rad se izdaje na neodređeno vrijeme.

Ministarstvo će oduzeti dozvolu za rad kada utvrdi da agencija:

   1) ne obavlja djelatnost za koju je osnovana;

   2) ne ispunjava uslove za rad agencije.


Napomena

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se podnosi kucanim tekstom, u pisanoj formi na adresi Ministarstva rada i socijalnog staranja, Rimski trg br. 46, Podgorica 81000
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?