РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за издавање дозволе за вршење спољне трговине за физичка лица

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавање дозволе за вршење спољне трговине за физичка лица


Орган задужен за спровођење

Министарство економије


Опис

ИВ.СПОЉНА ТРГОВИНА

Закон о спољној трговини  ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/04 од 29.04.2004, 37/07 од 19.06.2007 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 01/14 од 09.01.2014, 14/14 од 22.03.2014, 57/14 од 26.12.2014), уређује област спољнотрговинског промета робама и услугама. Либерализација правног оквира, којим се регулише спољна трговина и економска активност, на начин конзистентан са споразумима Свјетске Трговинске Органаизације, Европска Уније и опште прихваћене медјународне праксе најбољи је и најефикаснији начин за остваривање економског раста и развоја Црне Горе.

Основни принцип спољне трговине и економских активности

Трговина, економске активности, уговори, трансакције (пословања) и остале активности које обухватају премјештање робе или друге материјалне имовине, нематеријалне имовине, власничких права на нематеријалној имовини и услуга између спољње економске зоне и територије Црне Горе (»Спољнотрговинско пословање«) је слободно, осим уколико је Законом другачије прописано.

Општа ограничења у погледу рестриктивних мјера

Ако је одредбом овог Закона посебно прописана примјена рестриктивне мјере, која би иначе била у супротности са чл.3, Влада може донијети нормативни акт којим се уводи таква рестриктивна мјера под условом да испуњава законом предвиђене критеријуме.

Општа правила у погледу увозних и извозних дозвола

1.     Орган надлежан за издавање дозвола је дужан издати подносиоцу захтјева тражену дозволу, ако је актима предвидјено да је увозна или извозна дозвола потребна за извршење или обављање увозне или извозне трансакције или активности.

2.     Орган надлежан за издавање дозвола дужан је одбити захтјев за издавање тражене увозне или извозне дозволе  само ако (и) одредјена одредба овог Закона или односног нормативног акта то захтијева или (ии) орган надлежан за издавање дозвола може писмено изнијети јасне и одлучујуће разлоге који указују да би издавање тражене дозволе односном подносиоцу захтјева битно угрозило сврху одредбе којом се установљава захтјев издавања дозволе.

3.     Ако орган надлежан за издавање дозволе одбије захтјев за издавање увозне или извозне дозволе, орган је дужан пружити подносиоцу захтјева детаљно писмено образложење правног основа и разлога таквог одбијања.

4.     Нормативни акт донијет на основу овог Закона може, у мјери у којој има основа у Закону, условити издавање извозне или увозне дозволе способношћу подносиоца захтјева да испуни услове наведене у том нормативном акту само ако су ти услови транспарентни и очигледно и суштински повезани са и потребни за остварење јавне сврхе која чини основ захтјева за издавање извозне и увозне дозволе.

5.     Ниједно физичко или правно лице, овлашћено да увози или извози робе по основу увозне или извозне дозволе несмије пренијети или допустити коришћење дозволе од стране другог физичког или правног лица.

Национални третман роба које се увозе

Црна Гора је дужна да, осим када је другачије прописано Законом или нормативним актом донијетим на основу овог Закона, робама које се увозе обезбиједи третман који није мање повољан од третмана који уживају сличне домаће робе; третман обухвата али није ограничен на третман у погледу нивоа и примјене такси и осталих интерних дажбина, као и третман који утиче на продају, куповину, превоз, обраду, дистрибуцију или коришћење роба. 

Третман најповлашћеније нације

1.     Ако је Црна Гора потписница билатералног или мултилатералног медјународног споразума који је на снази или уколико је по медјународном праву Црна Гора дужна да испоштује споразум и ако такав споразум обавезује Црну Гору да робама које се увозе, а потичу из одредјене спољне области или спољних области обезбиједи третман најповлашћеније нације, тада је Црна Гора дужна да обезбиједи третман најповлашћеније нације увозу таквих роба, осим уколико је Законом или нормативним актом донијетим на основу Закона другачије прописано.

2.    Ако се увозу робе обезбједјује третман најповлашћеније нације, у складу са ставом 1, Црна Гора је дужна увозу такве робе обезбиједити третман који је једнак најповлашћенијем третману који Црну Гору обезбједјује у погледу увоза сваке сличне робе која потиче из неке спољње области.

3.  Приликом утврдјивања одредјеног обима третмана најповлашћеније нације, неће се узимати у обзир нити ће се упућивати на неки преференцијални, привилеговани или други повлашћенији третман који Црну Гору обезбједјује у погледу увоза роба из одредјених спољних области ако је тај преференцијални, привилеговани или други повлашћенији третман предвидјен облигационом одредбом билатералног или мултилатералног споразума којим се установљава слободна трговинска зона или царинска унија, или интерног билатералног или мултилатералног споразума, намијењеног подстицању формирања слободне трговинске зоне или царинске уније, чији потписник је Црна Гора или норме медјународног права обавезују Црну Гору да поштује одредбе тог споразума. 


Гдје и како

Надлежни орган одлучује о захтјевима за издавање дозволе за увоз, транзит или извоз. Захтјеви се подносе у до сада не прописаној форми обрасца захтјева.

УЗ ЗАХТЈЕВ СЕ ПРИЛАЖЕ:

1.     Уговор или фактура

2.     Превод Фактуре од стране овлашћеног судског тумача, 

За увоз драгоцјених метала (накит од сребра, злата..) корисник прилаже и:

3.     Рјешење о одређивању знака Завода за метрологију,

4.     Спецификација обрађених дијаманата (спецификација садржи број и датум из дјеловодника, назив робе, тарифну ознаку, количину, вриједност, укупно)

5.     Копија/е сертификата обрадјених дијаманата (уколико приликом подношења захтјева није могуће доставити копије сертификата доставити изјаву потписану од стране Директора компаније којом се гарантује да ће копију/е сертификата доставити приликом увоза робе).

За увоз 3Д штампача корисник прилаже и:

6.     Техничка спецификација штампача

За увоз дронова, ваздухоплова корисник прилаже и:

7.     Изјаву да сте упознати са одредбама Правилника о условима за употребу Система беспилотних ваздухоплова и ваздухопловних модела (“Сл.лист ЦГ”, број 11/16),

8.     Техничка спецификација дронова (серијски броје, тежина, носивост и сл.)

За увоз оружја, опреме корисник прилаже и:

9.     Одобрење за набавку од МУП-а

10.   Техничке карактеристике панцира, лисица, шљемова, експлозива, пиротехничких производа

Уплатница у износу од: 5 ЕУР на ж.р.: 832-3161232-94  

Сврха уплате: ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ

Прималац: Министарство економије
Корисни линкови

Министарство економије 


Правна подлога

-        Закон о спољној трговини  ("Сл. лист РЦГ", бр. 28/04 од 29.04.2004, 37/07 од 19.06.2007 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 73/10 од 10.12.2010, 01/14 од 09.01.2014, 14/14 од 22.03.2014, 57/14 од 26.12.2014)

-        Уредба за спровођење закона о спољној трговини ("Сл. лист РЦГ" бр. 52/04 од 02.08.2004, 44/07 од 23.07.2007 и "Сл. лист Црне Горе", бр. 78/17 од 23.11.2017)

-        Уредба о условима за спољнотрговински промет необрађених дијаманата (“Сл.лист ЦГ”, број 40/15 од 24.07.2015.године)

-        Одлука о измјенама одлуке о контролној листи за извоз и увоз робе („Сл. лист ЦГ“, бр. 24/17 од 10.04.2017.)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?