RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz roba dvostruke namjene, brokerskih usluga i tehničke pomoći

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz roba dvostruke namjene, brokerskih usluga i tehničke pomoći


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo ekonomije


Opis

U cilju ispunjenja preuzetih obaveza, usaglašavanja sa standardima EU u oblasti kontrole izvoza roba dvostruke namjene, unapređenja normativnih pretpostavki za uspostavljanje državne kontrole radi ostvarivanja i zaštite bezbjednosnih, vanjskopolitičkih i ekonomskih interesa Crne Gore, međunarodnog kredibiliteta i integriteta, Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene („Službeni list Crne Gore“, broj 30/12). Na ovaj način su kreirani jedinstveni državni principi u izdavanju dozvola za, izvoz robe dvostruke namjene, brokering usluge i tehničku pomoć, čime je nacionalno zakonodavstvo većim dijelom usaglašeno sa međunarodnim propisima i standardima u ovoj oblasti a posebno sa Uredbom Savjeta EU br. 428/2009 od 5. maja 2009.god.

Dalje normativno regulisanje spoljnotrgovinskog prometa robe dvostruke namjene u skladu sa međunarodnim standardima, jedan je od osnovnih elemenata u daljoj dogradnji pravnog sistema i usaglašavanja sa regulativom EU.

Implementacijom ovog zakona se takođe doprinosi daljem jačanju opreznosti prema širenju oružja za masovno uništenje i njemu srodnih materijala, ograničava se mogućnost neovlašćenih krajnjih korisnika da dođu do nezakonito izvezenih roba/tehnologija. Takođe će doprinijeti poštovanju međunarodnih obaveza i standarda, kao i uvažavanju međunarodne prakse koje se primjenjuje u ovoj oblasti.

Vlada Crne Gore, na predlog organa državne uprave nadležnog za poslove spoljne trgovine, donosi i ažurira Nacionalnu kontrolnu listu roba dvostruke namjene, usklađenu sa Zajedničkom listom roba dvostruke namjene Evropske Unije.

Izvoz robe dvostruke namjene utvrđene u Nacionalnoj kontrolnoj listi roba dvostruke namjene može se vršiti samo na osnovu dozvole.

Sveobuhvatna klauzula (Catch-all)

Za izvoz robe koja nije utvrđena u Listi potrebna je dozvola, ako je:

izvoznik od strane Ministarstva obaviješten da je roba namijenjena ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za namjene koje su u vezi sa razvojem, proizvodnjom, manipulisanjem, korišćenjem, čuvanjem, detekcijom, identifikacijom ili širenjem hemijskog, biološkog ili nuklearnog oružja ili drugih nuklearnih eksplozivnih uređaja ili u vezi sa razvojem, proizvodnjom, održavanjem ili skladištenjem projektila kojima se takvo oružje može upotrijebiti;  

država kupac ili država odredišta pod embargom na naoružanje, u skladu sa odlukama koje usvoji Evropska Unija ili na osnovu odluke Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) ili pod embargom na naoružanje koji je donešen na osnovu obavezujuće rezolucije Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija i ako je izvoznik od strane Ministarstva obaviješten da je roba namijenjena ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za vojnu krajnju namjenu;

izvoznik od strane Ministarstva obaviješten da je roba, koja se izvozi sa teritorije Crne Gore bez dozvole, namijenjena ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za djelove ili komponente vojnih roba koje su utvrđene u Nacionalnoj kontrolnoj listi naoružanja i vojne opreme.

Ukoliko izvoznik zna ili bi morao znati da roba koju namjerava da izvozi nije utvrđena u Listi, a namijenjena je ili može biti namijenjena, u potpunosti ili djelimično, za namjene iz stave 1 ovog člana dužan je da o tome obavijesti Ministarstvo.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz robe dvostruke namjene, dozvole za pružanje brokerskih usluga i dozvole za pružanje tehničke pomoći podnosi se Ministarstvu ekonomije, shodno članu članu 15 Zakona kao i na osnovu Pravilnika o obrascima zahtjeva i dozvola za izvoz roba dvostruke namjene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći "Službeni list Crne Gore, broj 62/2012" od 14.12.2012. god.

Zahtjev za izdavanje dozvola možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski Trg 45, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno zakonu o administrativnim taksama, tarifni broj 105 za dozvolu za izvoz i uvoz i posredničke usluge kontrolisane robe u visini od 50,00€ na žiro račun  832-3161232-94. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, web stranici i arhivi Ministarstva ekonomije.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz robe dvostruke namjene, podnosilac zahtjeva je dužan da dostavi/priloži:

1. Originalni kupoprodajni ugovor ili originalnu fakturu sa ovjerenim prevodima;

2. Važeću orginalnu potvrdu krajnjeg korisnika o krajnjoj upotebi robe (End user certificate) ili međunarodni uvozni sertifikat (International import certificate) iz države primaoca robe izdatog u skladu sa propisima te države, koji nijesu stariji od šest mjeseci, sa ovjerenim prevodima.

3. Važeću orginalnu potvrdu krajnjeg korisnika o krajnjoj upotebi robe ili potvrdu nadležnog državnog organa države izvoza robe da se original potvrde krajnjeg korisnika o krajnjoj upotebi robe nalazi kod njih, podatke o državi porijekla, lokaciji, vrsti i količini robe dvostruke namjene, kao i podatke o svim licima koja učestvuju u transakciji, državi odredišta i krajnjem korisniku.

4. Skeniranu uplatnicu 

Uz zahtjev Ministarstvo od podnosioca zahtjeva može zatražiti i dostavljanje međunarodnog uvoznog certifikata države kupca robe, izdatog u skladu sa propisima te države.


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije 


Pravna podloga

Zakon o kontroli izvoza robe dvostruke namjene („Službeni list Crne Gore“, broj 30/12).

Odluka o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste robe dvostruke namjene (“Službeni list Crne Gore”, broj 64/17 od 10. 10. 2016.g).

Pravilnik o obrascima zahtjeva i dozvola za izvoz roba dvostruke namjene, pružanje brokerskih usluga i tehničke pomoći "Službeni list Crne Gore, broj 62/2012" od 14.12.2012. god.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?