RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za polaganje drugog stručnog ispita (sa visokom i višom stručnom spremom) u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Prijava za polaganje drugog stručnog ispita (sa visokom i Visom stručnom spremom) u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica 


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo pravde 


Nadzorni organ

Ministarstvo pravde 


Opis

Drugi stručni ispit za VII nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete: 
1. Izvršenje kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti; 
2. Vršenje obezbjeđenja; 
3. Postupanje sa pritvorenim licima; 
4. Upotreba sredstava prinude i poznavanje borilačkih vještina; 
5. Penologija i penološka andragogija; 
6. Opšta i penološka psihologija; 
7. Kriminalistika sa kriminologijom; 
8. Krivično pravo i krivični postupak. 

Ukoliko je kandidat položio ispit za V i VI nivo kvalifikacije obrazovanja ne polaže ispit iz predmeta: 

1. Izvršenje kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti; 
2. Vršenje obezbjeđenja; 
3. Postupanje sa pritvorenim licima; 
4. Upotreba sredstava prinude i poznavanje borilačkih vještina; 
5. Penologija i penološka andragogija; 
6. Opšta i penološka psihologija; 
7. Kriminalistika sa kriminologijom. 
Ukoliko je položio ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja ne polaže ispit iz predmeta: 
1. Izvršenje kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti; 
2. Vršenje obezbjeđenja; 
3. Postupanje sa pritvorenim licima; 
4. Upotreba sredstava prinude i poznavanje borilačkih vještina. 


Drugi stručni ispit za V i VI nivo kvalifikacije obrazovanja polaže se po programu koji sadrži sljedeće predmete: 
1. Izvršenje kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti; 
2. Vršenje obezbjeđenja; 
3. Postupanje sa pritvorenim licima; 
4. Upotreba sredstava prinude i poznavanje borilačkih vještina; 
5. Penologija i penološka andragogija; 
6. Opšta i penološka psihologija; 
7. Kriminalistika sa kriminologijom. 

Ukoliko je položio ispit za III i IV nivo kvalifikacije obrazovanja ne polaže ispit iz predmeta: 

1. Izvršenje kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbijednosti; 
2. Vršenje obezbjeđenja; 
3. Postupanje sa pritvorenim licima; 
4. Upotreba sredstava prinude i poznavanje borilačkih vještina. 
Pregled propisa i pravne literature za programe polaganja drugog stručnog ispita utvrdiće Ministarstvo pravde i objaviće na internet stranici. 
Drugi stručni ispit polaže se pred Komisijom za pomaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica koju je obrazovao Ministar pravde. 
Prijava za polaganje drugog stručnog ispita podnosi se Ministarstvu pravde najkasnije u roku od 10 dana od dana objavljivanja datuma, vremena i mjesta polaganja drugog stručnog ispita. 
Uz prijavu, kandidat je dužan da Ministarstvu pravde dostavi dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje drugog stručnog ispita: 
1. Uvjerenje o završenom nivou i vrsti obrazovanja
2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima
3. Uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu (najmanje jedna godina radnog iskustva).  


Gdje i kako

Prijava za polaganja drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Prijava za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica ", ime i prezime, broj telefona, mjesto prebivališta i adresa u pisarnici Ministarstva pravde, ulica Vuka Karadžića 3 Podgorica, radnim danima od 09 do 11 časova i od 12 do 14 časova ili putem pošte. 


Napomena

O datumu, mjestu i vremenu polaganja drugog stručnog ispita, kandidati će biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva pravde (www.pravda.gov.me), najkasnije 30 (trideset) dana prije početka polaganja drugog stručnog ispita. 
Troškovi polaganja drugog stručnog ispita za kandidate sa V, VI i VII nivoom kvalifikacije obrazovanja iznose 75,10 eura. 
Kandidat je dužan dokaz o uplati dostaviti na uvid sekretaru komisije prije početka ispita. Kandidatu koji ne dostavi dokaz o uplati troškova polaganja drugog stručnog ispita neće se dozvoliti polaganje drugog stručnog ispita. 
Uplata troškova za polaganje drugog stručnog ispita vrši se na račun Ministarstva pravde broj 832-1132-02 - svrha uplate: Naknada za polaganje drugog stručnog ispita u oblasti obezbjeđenja pritvorenih i osuđenih lica. 

Sekretar komisije: Aida Bojadžić 

kontakt telefon: 020/407-567 

aida.bojadzic@mpa.gov.me  


Korisni linkovi

Informator za polaganje drugog stručnog ispita
Program drugog strucnog ispita u oblasti obezbjedjenja pritvorenih i osudjenih lica 
Pravilnik o Programu i nacinu polaganja drugog strucnog ispita za rad u drzavnim organima 


Pravna podloga

Pravilnika o polaganju i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima („Službeni list Crne Gore", br. 18/15) 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?