RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Upis u registar proizvođača jakih alkoholnih pića
Naziv usluge

 Upis u registar proizvođača jakih alkoholnih pića 


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja preko poljoprivrednog inspektora i inspektora za hranu i Uprava za inspekcijske poslove preko tržišnog inspektora


Opis

 Upis u registar proizvođača vrši Ministarstvo na osnovu zahtjeva proizvođača.
Zahtjev sadrži podatke o:
1) podnosiocu zahtjeva (naziv i sjedište, odnosno ime i adresa);
2) voćnjaku, odnosno vinogradu (površina u ha, katastarska opština, broj katastarske parcele, broj
voćki, odnosno čokota po sortama);
3) sirovini (iz sopstvene proizvodnje, otkupa ili uvoza);
4) kategoriji jakog alkoholnog pića;
5) podatke o prinosu voća, odnosno grožđa u prethodnoj godini i zalihama jakog alkoholnog pića.
Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana prilaže se:
1) rješenje o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava, ako je sirovina iz sopstvene proizvodnje;
2) dokaz o porijeklu sirovine, ako je sirovina iz otkupa ili uvoza;
3) dokaz o svojini, odnosno ugovor o zakupu voćnjaka, odnosno vinograda sa naznakom katastarske
opštine i brojem katastarske parcele i površinom voćnjaka, odnosno vinograda.
Na osnovu osnovanosti zahtjeva, Ministarstvo donosi rješenje o upisu u
registar proizvođača, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva o upisu u registar proizvođača.


Gdje i kako

 Zahtjev se dostavljaju poštom ili preko arhive Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja u koverti na adresu:
Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja
Direktorat za poljoprivredu
Rimski trg br. 46, 81000 Podgorica
Kontak osoba:
Merisa Čekić
Načelnica Direkcije za šeme kvaliteta
Telefon: 020/482-383
Mail: merisa.cekic@mpr.gov.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Proizvodnja jakih alkoholnih pića


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

 
Popunjen zahtjev;
Dokaz o upisu poljoprivrednih gazdinstava;
Dokaz o odobravanju objekta za obavljanje djelatnosti proizvodnje alkoholnih pića, izdato od strane Uprave za bezbijednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove;
Dokaz o porijeklu sirovine;
List nepokretnosti (u slučaju da je sirovina iz sopstvene proizvodnje, sa označenom parcelom);

Potvrda izdata od strane Centralnog Registra privrednih subjekata (ne starija od 6 mjeseci).


Rok za izdavanje licence

 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva


Period važenja licence

 Trajna ukoliko se pravni subjekat bavi proizvodnjom jakog alkoholnog pića i ukoliko ne dođe do povrede Zakona


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Proizvođač se briše iz registra proizvođača:

1) na lični zahtjev proizvođača;

2) ukoliko ne dostavi godišnji izvještaj o proizvodnji, prometu i zalihama alkoholnih pića;

3) ako ne vodi evidenciju.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Upis je trenutno bez finansijskih izdataka. Administrativna taksa još uvijek nije obuhvaćena propisima kojima se regulišu administrativne takse


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o jakim alkoholnim pićima ("Službeni list CG", br. 53/2016)


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?