РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУпис у регистар произвођача јаких алкохолних пића
Назив услуге

 Упис у регистар произвођача јаких алкохолних пића 


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

 Министарство пољопривреде и руралног развоја преко пољопривредног инспектора и инспектора за храну и Управа за инспекцијске послове преко тржишног инспектора


Опис

 Упис у регистар произвођача врши Министарство на основу захтјева произвођача.
Захтјев садржи податке о:
1) подносиоцу захтјева (назив и сједиште, односно име и адреса);
2) воћњаку, односно винограду (површина у ха, катастарска општина, број катастарске парцеле, број
воћки, односно чокота по сортама);
3) сировини (из сопствене производње, откупа или увоза);
4) категорији јаког алкохолног пића;
5) податке о приносу воћа, односно грожђа у претходној години и залихама јаког алкохолног пића.
Уз захтјев из става 1 овог члана прилаже се:
1) рјешење о упису у регистар пољопривредних газдинстава, ако је сировина из сопствене производње;
2) доказ о поријеклу сировине, ако је сировина из откупа или увоза;
3) доказ о својини, односно уговор о закупу воћњака, односно винограда са назнаком катастарске
општине и бројем катастарске парцеле и површином воћњака, односно винограда.
На основу основаности захтјева, Министарство доноси рјешење о упису у
регистар произвођача, односно рјешење о одбијању захтјева о упису у регистар произвођача.


Гдје и како

 Захтјев се достављају поштом или преко архиве Министарства пољопривреде и руралног развоја у коверти на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Директорат за пољопривреду
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица
Контак особа:
Мериса Чекић
Начелница Дирекције за шеме квалитета
Телефон: 020/482-383
Маил: мериса.цекиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња јаких алкохолних пића


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 
Попуњен захтјев;
Доказ о упису пољопривредних газдинстава;
Доказ о одобравању објекта за обављање дјелатности производње алкохолних пића, издато од стране Управе за безбиједност хране, ветерину и фитосанитарне послове;
Доказ о поријеклу сировине;
Лист непокретности (у случају да је сировина из сопствене производње, са означеном парцелом);

Потврда издата од стране Централног Регистра привредних субјеката (не старија од 6 мјесеци).


Рок за издавање лиценце

 10 дана од дана достављања захтјева


Период важења лиценце

 Трајна уколико се правни субјекат бави производњом јаког алкохолног пића и уколико не дође до повреде Закона


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Произвођач се брише из регистра произвођача:

1) на лични захтјев произвођача;

2) уколико не достави годишњи извјештај о производњи, промету и залихама алкохолних пића;

3) ако не води евиденцију.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Упис је тренутно без финансијских издатака. Административна такса још увијек није обухваћена прописима којима се регулишу административне таксе


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о јаким алкохолним пићима ("Службени лист ЦГ", бр. 53/2016)


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?