РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУпис у регистар ознаке поријекла или географске ознаке
Назив услуге

 Упис у регистар ознаке поријекла или географске ознаке  


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

 
Министарство пољопривреде и руралног развоја преко пољопривредног инспектора и инспектора за храну и Управа за инспекцијске послове преко тржишног инспектора


Опис

 Захтјев за регистрацију ознаке поријекла или географске ознаке подноси се Министарству. Испуњеност услова за регистрацију ознаке поријекла или географске ознаке утврђује комисија за спровођење поступка регистрације ознаке поријекла или географске ознаке пољопривредних и прехрамбених производа на основу поднијетог захтјева идокументације, коју образује Министарство


Гдје и како

 Захтјев се достављају поштом или преко архиве Министарства пољопривреде и руралног развоја у коверти на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Директорат за пољопривреду
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица
Контак особа:
Мериса Чекић
Начелница Дирекције за шеме квалитета
Телефон: 020/482-383
Маил: мериса.цекиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња пољопривредних и/или прехрамбених производа


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 
Уз захтјев за регистровање ознаке поријекла или географске ознаке подноси се:
1) спецификација производа;
2) јединствени документ који садржи:
- главне елементе спецификације: назив и опис производа, посебна правила која се односе на паковање и означавање и прецизно дефинисан
простор географског подручја, према потреби;
- опис везе између производа и географске средине или географског поријекла и специфичне елементе описа
производа или методе производње које потврђују ту повезаност, према потреби.
3) документ о интерним правилима, унутрашњим контролама и процедурама удружења.

Захтјев се може поднијети само за регистровање ознаке поријекла или географске ознаке.


Рок за издавање лиценце

 60 дана од дана формирања Комисије за регистрацију ознаке поријекла/географске ознаке


Период важења лиценце

 Трајна уколико не дође до повреде Закона и уколико произвођачка група производи у складу са произвођачком спецификацијом.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Рјешење о регистрацији ознаке поријекла, односно географске ознаке укинуће се ако се у поступку оцјењивања усаглашености са спецификацијом производа утврди да производ не испуњава услове из спецификације, односно да неће обезбиједити континуирано испуњавање услова из спецификације производа и када најмање седам година ниједан производ заштићен ознаком поријекла или географском ознаком није
стављен на тржиште.
Захтјев за укидање рјешења, Министарству може поднијети физичко или правно лице које има правни интерес, са
навођењем разлога за укидање рјешења.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Трошкове рада стручне комисије за регистрацију ознаке поријекла/географске ознаке сноси подносилац захтјева. Административна такса још увијек није обухваћена прописима којима се регулишу административне таксе.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 
Уз захтјев за регистровање ознаке поријекла или географске ознаке подноси се:
1) спецификација производа;
2) јединствени документ који садржи:
- главне елементе спецификације: назив и опис производа, посебна правила која се односе на паковање и означавање и прецизно дефинисан
простор географског подручја, према потреби;
- опис везе између производа и географске средине или географског поријекла и специфичне елементе описа
производа или методе производње које потврђују ту повезаност, према потреби.
3) документ о интерним правилима, унутрашњим контролама и процедурама удружења.

Захтјев се може поднијети само за регистровање ознаке поријекла или географске ознаке.


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?