РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтУпис у регистар ознака Виши квалитет
Назив услуге

 Упис у регистар ознака Виши квалитет


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

 Министарство пољопривреде и руралног развоја преко пољопривредног инспектора и инспектора за храну и Управа за инспекцијске послове преко тржишног инспектора


Опис

 Захтјев за регистрацију ознаке "Виши квалитет" може поднијети удружење пољопривредних и прехрамбених производа, физичко лице, привредно друштво или предузетник које је уписано у одговарајући регистар за обављање пољопривредне производње.
Удружење може поднијети захтјев за регистрацију само за пољопривредне или прехрамбене производе које производи или прерађује


Гдје и како

 Захтјев се достављају поштом или преко архиве Министарства пољопривреде и руралног развоја у коверти на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Директорат за пољопривреду
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица
Контак особа:
Мериса Чекић
Начелница Дирекције за шеме квалитета
Телефон: 020/482-383
Маил: мериса.цекиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња пољопривредних и/или прехрамбених производа


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 
Захтјев за регистрацију ознаке "Виши квалитет" подноси се Министарству.
Захтјев за регистрацију садржи назив и адресу подносиоца захтјева које подноси захтјев за регистрацију ознаке "Виши квалитет".
Захтјев садржи податке о:
- произвођачу (назив, сједиште, односно име и адреса, јединствени матични број, порески број, шифра дјелатности и контакт податке);
- одговорном лицу (име и презиме, односно име и адреса и јединствени матични број);
- врсти и категорији производа;
- одступању у погледу квалитета.
Уз захтјев се доставља сљедећа документација:
- доказ о упису у одговарајући регистар пољопривредних произвођача;
- статут или други документ о оснивању, ако захтјев подноси правно лице или удружење;
- спецификацију за виши квалитет;
- процедуре о вршењу интерне контроле;

- доказ о одступању у погледу квалитета.


Рок за издавање лиценце

 60 дана од дана формирања Комисије за регистрацију ознаке поријекла/географске ознаке


Период важења лиценце

 Трајна уколико не дође до повреде Закона и уколико произвођачка група производи у складу са произвођачком спецификацијом.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Рјешење о регистрацији ознаке "Виши квалитет" укинуће се ако се у поступку оцјењивања усаглашености са спецификацијом производа утврди да производ не испуњава услове из спецификације, односно да се неће обезбиједити континуирано испуњавање услова из спецификације производа и када најмање пет година ниједан производ заштићен ознаком "Виши квалитет" није стављен на тржиште.
Захтјев за укидање рјешења Министарству може поднијети физичко или правно лице које има правни интерес, са навођењем разлога за укидање рјешења.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Трошкове рада стручне комисије за регистрацију ознаке "Виши квалитет", плаћа подносилац захтјева. Административна такса још увијек није обухваћена прописима којима се регулишу административне таксе


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о шемама квалитета пољопривредних и прехрамбених производа ("Службени лист ЦГ", бр. 22/2017)

 


Корисни линкови

 Министарство пољопривреде и руралног развоја
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?