РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтОдобрење за кориштење ознаке „Планински производ“
Назив услуге

 Одобрење за кориштење ознаке „Планински производ“ 


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

 
Министарство пољопривреде и руралног развоја преко пољопривредног инспектора и инспектора за храну и Управа за инспекцијске послове преко тржишног инспектора


Опис

 Одобрење за коришћење ознаке "Планински производ" за пољопривредне и/или прехрамбене производе издаје Министарство на основу поднијетог захтјева за коришћење ознаке "Планински производ".
Захтјев може поднијети физичко лице, привредно друштво или предузетник које је уписано у одговарајући регистар за
обављање пољопривредне производње.
Захтјев може поднијети и удружење пољопривредних произвођача и/или прерађивача.


Гдје и како

 Захтјев се достављају поштом или преко архиве Министарства пољопривреде и руралног развоја у коверти на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Директорат за пољопривреду
Римски трг бр. 46, 81000 Подгорица
Контак особа:
Мериса Чекић
Начелница Дирекције за шеме квалитета
Телефон: 020/482-383
Маил: мериса.цекиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња пољопривредних и/или прехрамбених производа


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Захтјев садржи податке о:
- произвођачу (назив, сједиште, односно име и адреса, јединствени матични број, порески број, шифра дјелатности и контакт податке);
- одговорном лицу (име и презиме, односно име и адреса и јединствени матични број);
- врсти и категорији производа;
- опису пољопривредног или прехрамбеног производа, укључујући опис сировине у погледу основних физичких, хемијских, микробиолошких или
органолептичких карактеристика тог производа;
- опису методе производње или прераде.
Уз захтјев се:
- статут о оснивању, уколико захтјев подноси удружење произвођача.


Рок за издавање лиценце

 30 дана од дана пријема захтјева 


Период важења лиценце

 Трајна уколико не дође до повреде Закона.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Одобрење за коришћење ознаке "Планински производ" укинуће се ако се утврди да пољопривредни и/или прехрамбени производ не испуњава
услове предвидјене Законом и када најмање пет година ниједан производ заштићен ознаком "Планински производ" није стављен на тржиште.

Захтјев за укидање одобрења за коришћење ознаке "Планински производ" Министарству може поднијети физичко или правно лице које има правни интерес, са навођењем разлога за укидање рјешења.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Нема трошкова. Административна такса још увијек није обухваћена прописима којима се регулишу административне таксе.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о шемама квалитета пољопривредних и прехрамбених производа ("Службени лист ЦГ", бр. 22/2017)


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?