РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРјешење којим се дозвољава стављање вина у промет
Назив услуге

 Рјешење којим се дозвољава стављање вина у промет


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

-          Прије стављања вина у промет, потребно је извршити контролу квалитета вина: лабораторијска анализа и органолептичка оцјена квалитета.

-          На основу резултата анализе доноси се рјешење о дозволи или забрани стављања вина у промет.

-          Само вино, у количини и под називом наведеним у Рјешењу, може се ставити у промет.


Гдје и како

 Препоручено путем поште на адресу:
Министарство пољопривреде и руралног развоја
Римски трг 46, 81000 Подгорица


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Производња вина


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 За добијање Рјешења којим се дозвољава стављање вина у промет, потребно је доставити:
1)      Захтјев за контролу квалитета вина ради стављања у промет (попуњен образац);

2)      Пратећи документ о поријеклу грожђа (уколико је за производњу вина коришћено купљено грожђе)


Рок за издавање лиценце

 20 дана од дана пријема захтјева сходно одредбама ЗУП-а. 


Период важења лиценце

 За младо вино 3 мјесеца, а за остале категорије вина на неодређено вријеме.
У случају извоза вина, резултати анализе на основу којих се доноси рјешење о дозволи стављања вина у промет не смију бити старији од 6 мјесеци.


Услови за продужење важења лиценце

 За одређено вино, може се донијети ново Рјешење, уколико  се кроз винарску евиденцију утврди да одређене залихе вина могу носити након одређеног времена неки од традиционалних термина, нпр.: архивско вино, резерве, одлежало у дрвеним бурадима xx година и сл., а које нијесу могле имати у моменту доношења Рјешења.
 


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 1)      Лиценца се одузима, уколико се утврди да су на вину вршене промјене након доношења Рјешења којим се дозвољава стављање вина у промет.
 2) Лиценца престаје да важи, у складу с дефиницијама производа од грожђа по Закону о вину („Сл. лист ЦГ“, бр. 41/16) и Правилнику о квалитету, означавању, паковању и представљању вина и других производа од грожђа („Сл. лист ЦГ“, бр. 92/17), за:
- „Младо вино”, јер оно  може бити у промету до 31. марта у години која слиједи одмах послије године у којој је убрано грожђе од којег је у цјелости то вино произведено;
- остала вина, ако се након одређеног периода, њихова залиха означи неким од традиционалних термина, нпр.: архивско вино, резерве, одлежало у дрвеним бурадима xx година и сл.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнада за органолептичку оцјену вина и других производа од грожђа плаћа се у  износу од 35 € по узорку.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о вину („Сл. лист ЦГ“, бр. 41/16);

Правилник о квалитету, означавању, паковању и представљању вина и других производа од грожђа („Сл. лист ЦГ“, бр. 92/17);

Правилник о садржају и начину вођења виноградарског регистра („Сл. лист ЦГ“, бр. 63/16).


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 


Напомена

Захтјев за добијање Рјешења којим се дозвољава стављање вина у промет може да достави само лице које је уписано у Виноградарски регистар и које води евиденцију улаза и излаза производа.
Прије достављања захтјева, произвођач треба да достави у законом дефинисаним роковима: Изјаву о берби и изјаву о производњи (до 15. јануара за тржишну годину) и Изјаву о залихама (до 10. септембра за тржишну годину).
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (1):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?