РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за снабдијевање крајњих купаца течним природним гасом (ТПГ)
Назив услуге

Лиценца за снабдијевање крајњих купаца течним природним гасом (ТПГ)


Орган задужен за спровођење

Регулаторна агенција за енергетику


Опис

Лиценцу прибављају субјекти који намјеравају да се баве снабдијевањем крајњих купаца течним природним гасом (чл.65 став 5 Закона о енергетици) 


Гдје и како поднијети захтјев за лиценцу

Регулаторна агенција за енергетику, Булевар Светог Петра Цетињског бр. 96; Наташа Војводић-Перић; Соња Смоловић, тел: 00382 20 229 615; 229-616; фаx: 00382 20 229 755
е-маил: регаген@т-цом.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Снабдијевање крајњих купаца течним природним гасом (ТПГ)


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

Захтјев за лиценцу подноси се на Обрасцу, уз који се доставља:

1.      Одобрење за обављање дјелатности издато од надлежног органа, односно организације државе у којој је регистрован;

2.      Извод из Централног регистра привредних субјеката;

3.      Потврда банке, са сједиштем у Црној Гори, о ликвидности жиро рачуна подносиоца захтјева;

4.      Планирани обим продаје гаса на територији Црне Горе и број купаца које намјерава да снабдијева;

5.      Доказ о плаћању накнаде за обраду захтјева за издавање лиценце;

6.      Образац за издавање лиценце за снабдијевање електричном енергијом и/или гасом за субјекте регистроване у држави чланици Европске уније или чланици Енергетске заједнице.


Рок за издавање лиценце

30 дана од дана пријема потпуног захтјева


Период важења лиценце

До 10 година (чл.66 Закона о енергетици), а за краћи период у случајевима:

1) уколико је вријеме коришћења објекта и средстава за обављање енергетских дјелатности ограничено уговором о закупу или коришћењу, док траје уговорни однос;

2) на основу података и информација из достављеног бизнис плана;

3) на основу рада и пословања енергетског субјекта у периоду коришћења лиценце и др. (чл. 5 Правила)


Услови за продужење важења лиценце

Ималац лиценце може да поднесе захтјев за продужење лиценце само у случају ако је издата на рок краћи од рока утврђеног законом.  У наведеном случају ималац лиценце је дужан да захтјев за продужење поднесе у року од 60 дана прије истека важења лиценце.  Уз захтјев за продужење лиценце прилаже се документација која је поднијета у тренутку издавања лиценце, а чији рок важења је истекао. Документација којој није истекао рок важења се  не доставља поново.
У случају да је лиценца издата на рок прописан законом ( 10 година) енергетски субјекат, ако жели да настави да обавља лиценцирану дјелатност и након истека овог рока, дужан је да поднесе захтјев за издавање нове лиценце  60 дана прије истека важења лиценце (чан 13 Правила).


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

Лиценца се привремено одузима или одузима под условима и у случајевима прописаним чланом 76 ст. 1 и 4 Закона.

Након што непосредном контролом у сједишту лиценцираног субјекта или објектима који служе за обављање лиценциране дјелатности, или на други начин, утврди постојање недостатака у обављању лиценциране дјелатности, односно повреде услова из лиценце, Агенција ће имаоцу лиценце упутити "Упозорење о неиспуњавању услова из лиценце".

Упозорење из претходног  става  садржи:

1) Утврђене недостатке у обављању дјелатности;

2) Рок за отклањање недостатака.

Рок за отклањање недостатака  не може бити дужи од 30 дана. (чл. 10 Правила)

Уколико енергетски субјекат у остављеном року не отклони утврђене недостатке, Агенција ће донијети одлуку о привременом одузимању лиценце и одредити рок за отклањање недостатака који не може бити дужи од два мјесеца.

Агенција ће привремено одузети лиценцу на предлог надлежног инспектора, у случајевима утврђеним чланом 76 став 3 Закона.

Уколико енергетски субјекат у остављеном року отклони недостатке због којих му је привремено одузета лиценца, Агенција ће на захтјев субјекта, уз који се доставља доказ о отклањању недостатака, донијети одлуку којом ће ставити ван снаге одлуку о привременом одузимању лиценце и одобрити субјекту наставак обављања лиценциране дјелатности.

Уколико субјекат не отклони недостатке због којих му је привремено одузета лиценца у остављеном року, Агенција ће донијети одлуку о одузимању лиценце.(чл 11 Правила)


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Накнаде за лиценце се утврдјују Одлуком Агенције, крајем сваке године, за наредну годину. За 2019. годину нијесу утврђене накнаде за ову дјелатност, јер нема активних субјеката. Накнада за издавање ове лиценце и годишња накнада ће се утврдити након подношења захтјева.  


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о енергетици („Сл.лист ЦГ“ 5/16, 51/17), Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности ( „Сл.лист ЦГ“ 50/16, 30/18,75/18), Методологија за утврђивање начина обезбјеђивања средстава за рад Агенције (''Службени лист ЦГ'', бр. 44/16 и 70/16).  


Корисни линкови

 хттп://регаген.цо.ме/сите_цг/публиц/индеx.пхп/индеx/артикли?ид=32


Напомена

Сва неопходна појашњења  субјекти могу добити у директном контакту са представницима Агенције.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?