RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Dozvola za promet prekursora
Naziv usluge

Dozvola za promet prekursora


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo zdravlja


Nadzorni organ

 Uprava za inspekcijske poslove – zdravstveno sanitarna inspekcija


Opis

Dozvola za promet prekursora


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

 Pravno lice zahtjev može podnijeti Ministarstvu zdravlja neposrednom predajom, dostavljanjem zahtjeva poštom, faksom ili u elektronskom obliku u skladu sa propisima o elektronskoj upravi.

Milica Dašić (tel: +382 20 482 342; e-mail: milica.dasic@mzd.gov.me)

Fax: +382 78 113 128 (za dostavljanje zahtjeva)

e-mail: mzdravlja@gov.me (za dostavljanje zahtjeva)


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Industrija, laboratorije, farmaceutika, trgovina 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Dozvola za promet: zahtjev, Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata, dokaz o uplati propisane takse,  dokaz o ispunjenosti  uslova u pogledu prostora, kadra i opreme, u skladu sa propisima koji uređuju promet otrova.


Rok za izdavanje licence

60 dana


Period važenja licence

3 god ili 5 god


Uslovi za produženje važenja licence

 Rok se može produžiti nа zahtjev stranke ako je zahtjev podnijet prije istekа rokа i аko postoje oprаvdаni rаzlozi zа produženje


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Dozvola za promet prekursora pravnom licu može da bude ukinuta i prije isteka roka na koji je izdata, ako:

- protiv pravnog lica, osnivača i odgovornog lica vodi krivični postupak zbog nelegalnih aktivnosti sa opojnim drogama i psihotropnim supstancama.

ispunjava jedan od uslova za promet iz člana 8 ovog zakona;

- u periodu od tri godine, od izdavanja dozvole za promet, ne započne sa vršenjem djelatnosti;

- je pravosnažnom odlukom nadležnog organa izrečena privremena mjera zabrane vršenja djelatnosti. 


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Zakon o administrativnim taksama

Tarifni broj 84a

1) za izdavanje dozvole za proizvodnju prekursora koji su otrovi 100,00,

2) za izdavanje dozvole za promet prekursora koji su otrovi 60,00,

3) za obnovu dozvole za promet prekursora 40,00,

4) za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz, tranzit i prevoz prekursora koji su otrovi 50,00.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o kontroli proizvodnje i prometa supstanci koje se mogu upotrijebiti u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (»Sl. List CG«, br. 83/09);

-  Zakon o sprječavanju zloupotrebe droga ("Službeni list CG", broj 28/11 i 35/2013);

- Odluke o Kontrolnoj listi za izvoz i uvoz robe (»Sl. List CG«  br. 24/17);

-  Zakon o upravnom postupku («Sl. List CG» broj 56/14);

- Zakon o administrativnim taksama («Sl. List RCG» br. 55/03, 46/04, 81/05, 2/06, »Sl. List CG«  br. 22/08, 77/08, 3/09, 40/10, 20/11, 26/11, 56/13, 45/14 i 53/16).


Korisni linkovi

 http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/pravilnici
http://www.mzdravlja.gov.me/biblioteka/zakoni


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?