RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Urbanističko-tehnički uslovi
Naziv licence

Urbanističko-tehnički uslovi


Naziv institucije koja daje licencu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Direktorat za građevinarstvo


Naziv regulatornog tijela

Direkcija za izdavanje urbanisatičko –tehničkih uslpva


Zakonski osnov

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( Sl.list CG  br.64/17 i 44/18)
Zakon o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)


Da li postoji originalni zahtjev za podnošenje

OBRAZAC 1 – Obrasci u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata za urbanističko-tehničke uslove


Dokumentacija

Za UTU-e se prilaže zahtjev na usvojenom obrascu 1


Taksa -Naknada (iznos)

Za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova se plaća naknada shodno Uredbi o visini naknade za izdavanje urbanističko –tehničkih i tehničkih uslova ( Sl.list CG br.68/17 )


Broj računa na koji se uplaćuje taksa - naknada

Za UTU-e račun broj  832-7077-15 Budžet CG


Rok za rješavanje, navesti da li postoji ćutanje je odobravanje

Za UTU-e zakonski rok izdavanja je 20 dana


Razlozi za prestanak važenja

UTU-i važe dok važi planski dokument na osnovu kojeg su izdati


Opis koraka koje podnosilac mora da sprovede za izdavanje licence

U navedeniom obrascu se navode potrebni podaci, a onda organ po službenoj dužnosti pribavlja dokaze propisane zakonom – mišljenja saglasnosti i dr. dokaze od nadležnih organa za tehničke uslove.


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?