РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЛиценца за израду техничке документације – пројектант и извођач радова, која се издаје привредном друштву
Назив лиценце

Лиценца за израду техничке документације – пројектант  и извођач   радова, која се издаје привредном друштву


Назив институције која даје лиценцу

Министарство одрживог развоја и туризма


Законски основ

Закон о планирању простора и изградњи објеката ( “ Службени лист Црне Горе “ бр. 64/17) – чл.122  Закона


Подзаконски акти

Правилник о начину и поступку издавања, мировања лиценце и начину вођења регистара лиценци ( “ Службени лист Црне Горе “ бр. 79/17) – чл.5 Правилника.


Да ли постоји оригинални захтјев за подношење

Подзаконским актом- Правилником о обрасцима, установљени су обрасци за подношење захтјева за лиценце и то: Образац 3 за подношење захтјева за издавање лиценце пројектанта и извођача радова .


Такса - Накнада (износ)

За рјешења којим се издају лиценце овлашћеног инжењера, ревизора, ревидента и стручног надзора и пројектанта и извођача радова не плаћа се такса.


Рок за рјешавање, навести да ли постоји ћутање је одобравање

Рок за рјешавање по постављеним захтјевима за издавање лиценци је 8 дана од дана пријема захтјева – члан 136 став 1 Закона.


Вријеме важења

Чланом 137 став 1 Закона утврђено је да се лиценца физичком лицу издаје на неодређено вријеме а чланом 137 став 2 Закона, лиценца привредном друштву издаје се на период од пет година.


Да ли је лиценца преносива

Не


Разлози за престанак важења

Чланом 139 Закона утврђен је институте одузимања лиценци и то у следећим правним ситуацијама: ималац лиценце врши дјелатност супротно цитираним чл. 122, 123, 124 и 125 овог Закона; ако је лиценца издата на основу нетачних података; ималац лиценце престане да испуњава услове утврђене овим законом; ималац лиценце изгуби пословну способност; ималац лиценце престане да постоји по сили закона и ималац лиценце постане трајно неспособан за обављање послова.


Право жалбе и рок за жалбу

Свако рјешење по Закону о управном поступку мора да садржи И обавезан елеменат: Поуку о правном средству. Уколико је странка незадовољна рјешењем односно одлуком датом у диспозитиву рјешења има право покретања управног спора тужбом у року од 20 дана од дана достављања истог


Опис корака које подносилац мора да спроведе за издавање лиценце

Уз захтјев који се доставља на прописаном обрасцу зависно од врсте лиценце који исти тражи, достављају се законом утврђени докази за издавање тражене лиценце уз доказ да подносилац није кривично осуђиван од стране Министарства правде, а које ово министарство прибавља по службеној дужности.


Оригинални обрасци


 

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?