RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca revidenta i stručnog nadzora
Naziv licence

Licenca revidenta i  stručnog nadzora


Naziv institucije koja daje licencu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma


Zakonski osnov

Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ( “ Službeni list Crne Gore “ br. 64/17) – čl.124. Zakona


Podzakonski akti

Pravilnik o načinu i postupku izdavanja, mirovanja licence i načinu vođenja registara licenci ( “ Službeni list Crne Gore “ br. 79/17) – čl.7 Pravilnika.


Da li postoji originalni zahtjev za podnošenje

Podzakonskim aktom- Pravilnikom o obrascima, ustanovljeni su obrasci za podnošenje zahtjeva za licence i to: Obrazac 4 za podnošenje zahtjeva za izdavavanje licence revidenta i stručnog nadzora.


Taksa - Naknada (iznos)

Za rješenja kojim se izdaju licence ovlašćenog inženjera, revizora, revidenta i stručnog nadzora i projektanta i izvođača radova ne plaća se taksa.


Rok za rješavanje, navesti da li postoji ćutanje je odobravanje

Rok za rješavanje po postavljenim zahtjevima za izdavanje licenci je 8 dana od dana prijema zahtjeva – član 136 stav 1 Zakona.


Vrijeme važenja

Članom 137 stav 1 Zakona utvrđeno je da se licenca fizičkom licu izdaje na neodređeno vrijeme a članom 137 stav 2 Zakona, licenca privrednom društvu izdaje se na period od pet godina.


Da li je licenca prenosiva

Ne


Razlozi za prestanak važenja

Članom 139 Zakona utvrđen je institute oduzimanja licenci i to u sledećim pravnim situacijama: imalac licence vrši djelatnost suprotno citiranim čl. 122, 123, 124 i 125 ovog Zakona; ako je licenca izdata na osnovu netačnih podataka; imalac licence prestane da ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom; imalac licence izgubi poslovnu sposobnost; imalac licence prestane da postoji po sili zakona i imalac licence postane trajno nesposoban za obavljanje poslova.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Svako rješenje po Zakonu o upravnom postupku mora da sadrži I obavezan elemenat: Pouku o pravnom sredstvu. Ukoliko je stranka nezadovoljna rješenjem odnosno odlukom datom u dispozitivu rješenja ima pravo pokretanja upravnog spora tužbom u roku od 20 dana od dana dostavljanja istog


Opis koraka koje podnosilac mora da sprovede za izdavanje licence

Uz zahtjev koji se dostavlja na propisanom obrascu zavisno od vrste licence koji isti traži, dostavljaju se zakonom utvrđeni dokazi za izdavanje tražene licence.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?