RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini
Naziv usluge

Dozvola za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi određena dokumentacija, ali je procedura čisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova.


Dokumentacija

Potvrda o registraciji u organu nadležnom za registrovanje privrednih subjekata, odnosno u odgovarajućem registru nadležnog organa matične države stranog pravnog lica ili preduzetnika;

Potvrda da su  akreditovani prema standardu MEST ISO/IEC 17025.


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 €


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832-31614120-72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

neograničeno


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Kontrolu aktivnosti iz dozvole vrši Ekološka inspekcija.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i  turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti buke u životnoj sredini (”Sl. list CG” br.28/11 ), clan 10
Pravilnik o metodama i instrumentima mjerenja buke i uslovima koje moraju da ispunjavaju organizacije za mjerenje buke (Sl. list RCG, br. 37/03)


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje