RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za obavljanje radijacione djelatnosti
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje radijacione djelatnosti


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za pojedinačnu aktivnost


Dokumentacija

1. Zahtjev za dobijanje dozvole za obavljanje radijacione djelatnosti;

2. Rješenje o registraciji i ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti (samo za pravna lica iz oblesti zdravstva);

3. Izvod iz Centralnog registra Privrednog suda;

4. Projekat mjera zaštite od jonizujucih zračenja (urađen od strane ovlašćenog pravnog lica);

5. Izvještaj ovlašćenog pravnog lica o godišnjoj dozimetrijskoj kontroli izvora zračenja sa mišljenjem o ispunjenosti propisanih mjera zaštite od jonizujuceg zračenja;

6. Spisak lica koji rade sa izvorom jonizujućeg zračenja (profesionalno izložena lica);

7. Dokaz o radnom odnosu profesionalno izloženih lica kod podnosioca zahtjeva;

8. Dokaz o stručnoj spremi (diploma ili uvjerenje) profesionalno izloženih lica;

9. Uvjerenje o ispunjenosti zdravstvenih uslova za lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja ili se u toku rada izlažu jonizujućem zračenju izdato od JZU Dom zdravlja Podgorica;

10. Rješenje o imenovanju zaposlenog – odgovornog lica koje je osposobljeno za sprovođenje mjera zaštite od jonizujućih zračenja;

11.Dokaz da je odgovorno lice za sprovođenje mjera zaštite od jonizujućeg zračenja zaposleno kod podnosioca zahtjeva.

12.Dokaz da lice odgovorno za sprovođenje mjera zaštite od jonizujućeg zračenja ima propisanu stručnu spremu.

13. Dokaz o posjedovanju monitora zračenja (vrsta, tip i serijski broj), osim za izvore u rendgen dijagnostici, koji  odgovara vrsti izvora jonizujućih zračenja i koji ispunjava propisane metrološke uslove za korišćenje u zaštiti od jonizujućih zračenja;

14.Ukoliko se pri obavljanju radijacione djelatnosti koristi radioaktivni material potreban je ugovor sa ovlašćenim pravnim licem o odlaganju radioaktivnog otpadnog materijala koji nastaje poslije isteka vremena predviđenog za eksploataciju ili pribavljen nesporan dokaz da će po isteku tog vremena biti vraćen dobavljaču van Crne Gore ili na drugi način napustiti Crnu Goru;

15. Uputstvo  o mjerama zaštite od jonizujućih zračenja i o postupku za djelovanje u slučaju radijacionog udesa, vidno istaknuto u prostoriji u kojoj se nalazi izvor jonizujućeg zračenja;

16. Primjerak uplatnice za administrativnu taksu.


Taksa-naknada

1. Administrativna taksa (tarifni broj 1) za podnošenje zahtjeva – 5,00 €

2. Administrativna taksa (tarifni broj 4) za izdavanje rješenja – 5,00 €, ukoliko Zakonom o administrativnim taksama nije drukčije propisano

3. Administrativna taksa (tarifni broj 87) za izdavanje rješenja kojim se određuje pravno lice koje može da proizvodi ili koristi izvore jonizujućih zračenja – 100,00 €

4.Član 13 Zakona o administrativnim taksama propisuje ko je oslobođen od plaćanja takse


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

832 – 31614120 – 72 ( administrativna taksa)


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

Neograničen


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Dozvola nema ograničen vremenski rok na koji je izdata.


Uslovi izdavanja licence

Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje radijacione djelatnosti vrši kontrolu.


Da li je dozvola prenosiva

Ne


Razlozi za prestanak važenja

Neispunjenost propisanih uslova na osnovu kojih mu je izdata dozvola.


Pravo žalbe i rok za žalbu

15 dana


Pravna podloga

Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja i radijacionoj sigurnosti („Sl.list Crne Gore” br.56/09).

Pravilnik o uslovima za promet i korišćenje radioaktivnih materijala, rendgen-aparata i drugih uređaja koji proizvode jonizujuća zračenja („Sl.list SRJ”, br.32/98)

Pravilnik o načinu primjene izvora jonizujućih zračenja u medicini („Sl. list SRJ”, br. 32/98,33/98).

Pravilnik o granicama izlaganja jonizujućim zračenjima („Sl. list SRJ”, br. 32/98)

Odluka o evidencijama o izvorima jonizujućih zračenja i o ozračenosti stanovništva, pacijenata i lica koja su pri radu izložena dejstvu jonizujućih zračenja („Sl. list SRJ”, br. 45/97)

Odluka o stručnoj spremi i zdravstvenim uslovima lica koja rade sa izvorima jonizujućih zračenja („Sl. list SRJ”, br. 45/97)


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje