РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство просвјете

Захтјев за издавање лиценце за рад приватних средњих школа

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским цертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

Захтјев за издавање лиценце за рад приватних средњих школа


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете, науке, културе и спорта


Опис

Подношење захтјева за лиценцирање приватне средње школе


Гдје и како

Услови за оснивање и рад установа из области средњег образовања прописани су Општим законом о образовању и васпитању,  Законом о гимназији и Законом о стручном образовању и Правилником о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања.
 
Услов да би установа (приватна или јавна) могла поднијети захтјев за лиценцирање јесте да већ постоји одговарајући акредитовани програм за који је установа заинтересована за реализацију, донијет односно одобрен од стране надлежног савјета за образовање односно Министарства.
 
Установа подноси Министарству захтјев за добијање лиценце за извођење програма и уз захтјев прилаже одговарајућу документацију којом доказује постојање прописаних услова у погледу: 
 
- акредитованог програма који жели да имплементира,
- доказ да је обезбијеђен одговарајући простор (у власништву или закуп простора), наставна средства, опрема и друго, у складу са нормативима и стандардима,
- доказа да постоји довољан број ученика,  одговарајућег стручног кадра (наставни и ненаставни), у складу са посебним прописом;
- доказ да наставници посједују одговарајући профил и ниво образовања наставника и положен стручни испит за рад наставника);
доказ да је обезбијеђен одговарајући простор (у власништву или закуп простора), наставна средства, опрема и друго, у складу са нормативима и стандардима
 
Уз захтјев установа прилаже и одговарајући доказ о уплати таксе у износу 1.000 еура на жиро рачун Буџета, као и банкарску гаранцију или доказ о уплати и орочавању одговарајућег износа средстава на три године у складу са чланом 46а Општег закона о образовању и васпитању.
 
У случају да установа већ реализује одређени програм и има лиценцу, може тражити допуну лиценце уколико је дошло до статусне промјене. Доказе о ипуњености услова за допуну лиценце се достављају уз администартивну таксу која износи 500,00 еура.
 
У складу са одредбама Општег закона о образовању и васпитању, Закона о гимназији и Закона о стручном образовању и Правилника о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања, установа Министарству подноси захтјев за лиценцирање уз који прилаже одговарајуће доказе о испуњености услова:
 
 1. Захтјев за издавање лиценце за рад приватне установе среддњег образовања
 
У захтјеву обавезно навести назив образовног програма за које подносилац захтјева тражи лиценцу, навести све писане доказе и акта која прилаже уз захтјев и адресу подносиоца захтјева са контактима, е-маил адресу и тел.
 
 2. Доказ да постоји довољан број ученика
 
Доставити податке о броју ученика
 
3.  Елаборат о социјалној и економској оправданости оснивања установе
 
4. Оснивачка акта
 
Одлука о оснивању и Статут установе, Одлука о именовању привременог органа управљања Управног одбора и привременог органа руковођења- директора приватне средње школе до лиценцирања установе када ће се формирати стални органи, а све у складу са Општим законом и посебним законима.
 
5. Доказ да је донешен, односно одобрен образовни програм у складу са законом (за који се тражи лиценца) и одлуке о усвајању истог)
 
Доставити одговарајућу копију програма и одлуке Савјета (у електронској или папирној форми)
 
6. Доказе о обезбијеђености одговарајућег пословног простора и наставних средстава, опреме и друго, у складу са нормативима и стандардима, прописано Правилником о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања
 
- Доставити доказе о посједовању у власништву или закупу простора: (доставити посједовни лист односно овјерен уговор о закупу простора)
- Простор са листом непокретности мора имати употребну дозволу, као стамбени или пословни простор, доставити одговарајуће рјешење.
- Доставити списак опреме и наставних средстава, у складу са образовним програмом
 
7. Доказе о обезбијеђености стручног кадра (наставни и ненаставни), у складу са посебним прописом/образовним програмом
 
- Доставити доказ да наставници посједују одговарајући профил и ниво образовања и положен стручни испит за рад наставника (списак наставног кадра као и њихове овјерене фотокопије диплома и лиценце) као и стручних сарадника
 
8. Доказе да су обезбијеђени хигијенско-технички и други услови услови, у складу са посебним прописима
          
Доставити:
а) Елаборат о провјери испуњавања минимално–техничких услова за обављање тражене дјелатности за објекат. (Елаборат издаје установа која има овлашћење надлежног министарства за обављање послова заштите на раду из чл. 36 и 37 Закона о заштити на раду)
б) Елаборат о минималним техничким условима за обављањетражене дјелатности са аспекта заштите на раду
ц) Санитарна сагласност.
 
9. Доказе да су обезбијеђена финансијска средства за оснивање и рад
 
Оснивач приватне установе је дужан да, у складу са Општим законом о образовању и васпитању(члан 46 а), поднесе и доказ о уплаћеном оснивачком улогу орочен на три године на рачун пословне банке или гаранцију пословне банке да су обезбијеђена финансијска средства у висини потребних средстава за реализацију образовног програма.
 
Потребно је доставити потврду банке о ороченим средствима на три године или гаранцију банке, у складу са Законом, о обезбијеђености средстава за извршење образовног програма за које је установа лиценцирана.
 
Доказ у уплаћеном оснивачком улогу или гаранција пословне банке активираће се у случају да оснивач донесе одлуку о укидању или престанку рада установе прије завршетка образовања ученика, на захтјев органа државне управе надлежног за послове просвјете. Ова средства користиће се за завршетак започетог образовања полазника.
 
10. Доказ о уплаћеној Административној такси
 
- Закону о административним таксама, члан 6, тарифни број 9 од 1.000,00 еура за лиценцирање и/или 500,00 еура за допуну лиценце
- Доставити: овјерену уплатницу (од 1000 еура за добијање лиценце или 500,00 еура за допуну лиценце) на број жиро рачуна 832-3161080-65, ПИБ 02014432, сврха: административна такса, прималац Министарство просвјете, науке, културе и спорта.


Корисни линкови

Министарство просвјете, науке, културе и спорта


Правна подлога

Општи закон о образовању и васпитању, Правилник о ближим условима за оснивање установа у области образовања и васпитања

 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање