RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo prosvjete

Zahtjev za izdavanje licence za rad privatnih srednjih škola

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje licence za rad privatnih srednjih škola


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Podnošenje zahtjeva za licenciranje privatne srednje škole


Gdje i kako

Uslovi za osnivanje i rad ustanova iz oblasti srednjeg obrazovanja propisani su Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju,  Zakonom o gimnaziji i Zakonom o stručnom obrazovanju i Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja.
 
Uslov da bi ustanova (privatna ili javna) mogla podnijeti zahtjev za licenciranje jeste da već postoji odgovarajući akreditovani program za koji je ustanova zainteresovana za realizaciju, donijet odnosno odobren od strane nadležnog savjeta za obrazovanje odnosno Ministarstva.
 
Ustanova podnosi Ministarstvu zahtjev za dobijanje licence za izvođenje programa i uz zahtjev prilaže odgovarajuću dokumentaciju kojom dokazuje postojanje propisanih uslova u pogledu: 
 
- akreditovanog programa koji želi da implementira,
- dokaz da je obezbijeđen odgovarajući prostor (u vlasništvu ili zakup prostora), nastavna sredstva, oprema i drugo, u skladu sa normativima i standardima,
- dokaza da postoji dovoljan broj učenika,  odgovarajućeg stručnog kadra (nastavni i nenastavni), u skladu sa posebnim propisom;
- dokaz da nastavnici posjeduju odgovarajući profil i nivo obrazovanja nastavnika i položen stručni ispit za rad nastavnika);
dokaz da je obezbijeđen odgovarajući prostor (u vlasništvu ili zakup prostora), nastavna sredstva, oprema i drugo, u skladu sa normativima i standardima
 
Uz zahtjev ustanova prilaže i odgovarajući dokaz o uplati takse u iznosu 1.000 eura na žiro račun Budžeta, kao i bankarsku garanciju ili dokaz o uplati i oročavanju odgovarajućeg iznosa sredstava na tri godine u skladu sa članom 46a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju.
 
U slučaju da ustanova već realizuje određeni program i ima licencu, može tražiti dopunu licence ukoliko je došlo do statusne promjene. Dokaze o ipunjenosti uslova za dopunu licence se dostavljaju uz administartivnu taksu koja iznosi 500,00 eura.
 
U skladu sa odredbama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o gimnaziji i Zakona o stručnom obrazovanju i Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja, ustanova Ministarstvu podnosi zahtjev za licenciranje uz koji prilaže odgovarajuće dokaze o ispunjenosti uslova:
 
 1. Zahtjev za izdavanje licence za rad privatne ustanove sreddnjeg obrazovanja
 
U zahtjevu obavezno navesti naziv obrazovnog programa za koje podnosilac zahtjeva traži licencu, navesti sve pisane dokaze i akta koja prilaže uz zahtjev i adresu podnosioca zahtjeva sa kontaktima, e-mail adresu i tel.
 
 2. Dokaz da postoji dovoljan broj učenika
 
Dostaviti podatke o broju učenika
 
3.  Elaborat o socijalnoj i ekonomskoj opravdanosti osnivanja ustanove
 
4. Osnivačka akta
 
Odluka o osnivanju i Statut ustanove, Odluka o imenovanju privremenog organa upravljanja Upravnog odbora i privremenog organa rukovođenja- direktora privatne srednje škole do licenciranja ustanove kada će se formirati stalni organi, a sve u skladu sa Opštim zakonom i posebnim zakonima.
 
5. Dokaz da je donešen, odnosno odobren obrazovni program u skladu sa zakonom (za koji se traži licenca) i odluke o usvajanju istog)
 
Dostaviti odgovarajuću kopiju programa i odluke Savjeta (u elektronskoj ili papirnoj formi)
 
6. Dokaze o obezbijeđenosti odgovarajućeg poslovnog prostora i nastavnih sredstava, opreme i drugo, u skladu sa normativima i standardima, propisano Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja
 
- Dostaviti dokaze o posjedovanju u vlasništvu ili zakupu prostora: (dostaviti posjedovni list odnosno ovjeren ugovor o zakupu prostora)
- Prostor sa listom nepokretnosti mora imati upotrebnu dozvolu, kao stambeni ili poslovni prostor, dostaviti odgovarajuće rješenje.
- Dostaviti spisak opreme i nastavnih sredstava, u skladu sa obrazovnim programom
 
7. Dokaze o obezbijeđenosti stručnog kadra (nastavni i nenastavni), u skladu sa posebnim propisom/obrazovnim programom
 
- Dostaviti dokaz da nastavnici posjeduju odgovarajući profil i nivo obrazovanja i položen stručni ispit za rad nastavnika (spisak nastavnog kadra kao i njihove ovjerene fotokopije diploma i licence) kao i stručnih saradnika
 
8. Dokaze da su obezbijeđeni higijensko-tehnički i drugi uslovi uslovi, u skladu sa posebnim propisima
          
Dostaviti:
a) Elaborat o provjeri ispunjavanja minimalno–tehničkih uslova za obavljanje tražene djelatnosti za objekat. (Elaborat izdaje ustanova koja ima ovlašćenje nadležnog ministarstva za obavljanje poslova zaštite na radu iz čl. 36 i 37 Zakona o zaštiti na radu)
b) Elaborat o minimalnim tehničkim uslovima za obavljanjetražene djelatnosti sa aspekta zaštite na radu
c) Sanitarna saglasnost.
 
9. Dokaze da su obezbijeđena finansijska sredstva za osnivanje i rad
 
Osnivač privatne ustanove je dužan da, u skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju(član 46 a), podnese i dokaz o uplaćenom osnivačkom ulogu oročen na tri godine na račun poslovne banke ili garanciju poslovne banke da su obezbijeđena finansijska sredstva u visini potrebnih sredstava za realizaciju obrazovnog programa.
 
Potrebno je dostaviti potvrdu banke o oročenim sredstvima na tri godine ili garanciju banke, u skladu sa Zakonom, o obezbijeđenosti sredstava za izvršenje obrazovnog programa za koje je ustanova licencirana.
 
Dokaz u uplaćenom osnivačkom ulogu ili garancija poslovne banke aktiviraće se u slučaju da osnivač donese odluku o ukidanju ili prestanku rada ustanove prije završetka obrazovanja učenika, na zahtjev organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete. Ova sredstva koristiće se za završetak započetog obrazovanja polaznika.
 
10. Dokaz o uplaćenoj Administrativnoj taksi
 
- Zakonu o administrativnim taksama, član 6, tarifni broj 9 od 1.000,00 eura za licenciranje i/ili 500,00 eura za dopunu licence
- Dostaviti: ovjerenu uplatnicu (od 1000 eura za dobijanje licence ili 500,00 eura za dopunu licence) na broj žiro računa 832-3161080-65, PIB 02014432, svrha: administrativna taksa, primalac Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta.


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Pravna podloga

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja

 


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje