RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo prosvjete

Zahtjev za izdavanje licence za rad organizatora obrazovanja odraslih

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje licence za rad organizatora obrazovanja odraslih


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Opis

Podnošenje zahtjeva za licenciranje ustanove za obrazovanje odraslih (organizatora obrazovanja odraslih).


Gdje i kako

Uslovi za osnivanje i rad ustanova iz oblasti obrazovanja propisani su Opštim zakonom o obrazovanju i vaspitanju (“Službeni list RCG”, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i “Službeni list CG”, br. 45/10, 45/11, 36/13 i 39/13). Pored zakonom propisanih uslova, neophodno je ispuniti i uslove utvrđene Pravilnikom o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja (“Službeni list RCG”, broj 40/06).

Neophodan preduslov da bi ustanova (privatna ili javna) mogla podnijeti zahtjev za licenciranje za obrazovanje odraslih jeste, da već postoji odgovarajući akreditovani program obrazovanja za koji je ustanova zainteresovana za implementiranje, donijet od strane nadležnog savjeta za obrazovanje, odnosno Ministarstva.

Zahtjev za licenciranje možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, Ulica Vaka Đurovića b.b., 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Uz zahtjev se prilaže dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno Zakonu o administrativnim taksama („Službeni list RCG“, br. 55/03, 81/05 i 22/08 i “Službeni list CG”, br. 20/11 i 56/13) član 6, tarifni broj 9 u visini od 1000,00 eura za licenciranje ili 500,00 eura za dopunu licence na žiro račun  832-3161080-65. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, web stranici i arhivi Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Uz zahtjev za izdavanje licence za rad Ministarstvu prosvjete potrebno je  dostaviti sljedeće:

     - odluku o osnivanju ustanove u skladu sa čl. 44 i 45 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;

     - statut ustanove;

     - dokaz da postoji dovoljan broj polaznika (za javne ustanove);

     - dokaz da je donesen, odnosno odobren program obrazovanja u skladu sa zakonom;

     - dokaz da je obezbijeđen stručni kadar (nastavni i nenastavni);

     - dokaz da je obezbijeđen odgovarajući prostor (u vlasništvu ili zakup prostora), nastavna sredstva, oprema i drugo, u skladu sa programom obuke, normativima i standardima;

     - dokaz da su obezbijeđeni higijensko-tehnički uslovi u skladu sa posebnim propisima;

     - dokaz o obezbijeđenoj finansijskoj garanciji u skladu sa članom 46a Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju;

     - dokaz o izvršenoj andragoškoj obuci angažovanog nastavnog kadra;

     - dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi.


Korisni linkovi

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta


Pravna podloga

Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju, Zakon o obrazovanju odraslih, Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (9):

Da (4):
Ne (2):
Djelimično (3):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje