RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada
Naziv usluge

Dozvola za preradu i/ili odstranjivanje otpada


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi određena dokumentacija, ali je procedura čisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova. 


Dokumentacija

Neophodna dokumentacija:

1) podatke o podnosiocu zahtjeva (ime i adresa, odnosno naziv i sjedište);

2) podatke o postupku prerade i/ili odstranjivanja i lokaciji na kojoj će se vršiti obrada otpada;

3) vrstu otpada, u skladu sa katalogom otpada, sa osnovnim hemijskim sastavom i karakteristikama otpada;

4) planirane godišnje količine pojedinih vrsta otpada;

5) način transporta otpada;

6) planirani period za obavljanje prerade.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole podnosi se i sljedeća dokumentacija:

1) dokaz o registraciji podnosioca zahtjeva u Centralnom registru privrednih subjekata;

2) detaljan opis radnog procesa koji naročito sadrži:

- opis lokacije i identifikaciju izvora rizika (način upravljanja otpadom, vrste otpada),

- opremljenost lokacije postrojenja, u pogledu sprječavanja i kontrole zagađivanja,

- tehnološki postupak i opremljenost postrojenja;

3) o lokaciji (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu i kopije prethodno obezbijeđenih dozvola);

4) program monitoringa i način izvještavanja o: sastavu otpada, emisiji gasova, kvalitetu otpadnih voda, kvalitetu podzemnih voda, kvalitetu površinskih voda, suspendovanim česticama, buci, neprijatnim mirisima, o broju i smanjenju broja štetočina i ptica i raznošenju otpada;

5) plan zaštite od havarija (udesa, požara) i ovjeren elaborat zaštite od požara u skladu sa zakonom;

6) predlog plana za zatvaranja i održavanja postrojenja nakon zatvaranja;

7) polisu osiguranja za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima ili njihovim stvarima, u skladu sa zakonom.


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 €


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

Broj računa na koji se uplaćuje naknada je: 832-31614120-72


Rok za rješavanje

Nije određeno


Vrijeme važenja

Do 5 godina


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Zahtjev za produženje dozvole


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i  turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o upravljanju otpadom (»Službeni list CG« broj 64/11),  i podzakonski akti donešeni na osnovu ovog


Korisni linkovi

 http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje