RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Agencija za zaštitu životne sredine

Dozvola za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravku, kao i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance
Naziv usluge

Dozvola za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravku, kao i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance


Organ zadužen za sprovođenje

Agencija za zaštitu životne sredine


Opis

Za obavljanje osnovne djelatnosti

I grupa - samo-deklaracija ili se podnosi određena dokumentacija, ali je procedura čisto formalne prirode i nema prethodnih inspekcija ili drugih profesionalnih kontrola ispunjenosti minimalnih tehničkih uslova.


Dokumentacija

-   dokaz o registraciji u CRPS-u, odnosno kod nadležnog organa matične države stranog pravnog lica;
-   dokaz o stručnoj spremi za zaposlene, odnosno o završenoj obuci;
-   popis opreme i uređaja sa potrebnim podacima;
-   dokumentacija o prostoru za čuvanje cilindara sa prikupljenim supstancama i
-   druga dokumentacija od značaja za obavljanje djelatnosti  održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže kontrolisane i alternativne supstance. 


Taksa-naknada

Administrativna taksa - 5 €


Broj računa na koji se uplaćuje naknada

Broj računa na koji se uplaćuje naknada je: 832-31614120-72


Rok za rješavanje

30 dana


Vrijeme važenja

neograničeno


Uslovi ili kriterijumi za produžavanje važenja

Kontrolu aktivnosti iz dozvole vrši Ekološka inspekcija.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu održivog razvoja i  turizma u roku od 15 dana od dana dostavljanja istog, preko ovog organa.


Pravna podloga

Zakon o zaštiti vazduha („Sl. list CG“, br. 25/10, 40/11, 43/15),

Član 24 i 25 Uredbe o supstancama koje oštećuju ozonski omotač i alternativnim supstancama ("Službeni list CG", broj 5/11)


Korisni linkovi

http://www.epa.org.me/
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje