РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство пољопривреде и руралног развоја

Дозвола за привредни риболов
Назив услуге

 Дозвола за привредни риболов


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја, Директорат за рибарство


Надзорни орган

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Опис

 Дозвола за обављање привредног риболова у риболовном мору Црне Горе


Гдје и како

 Захтјев за издавање дозволе са пратећом документацијом подноси се лично или путем поште.
Контакт особа је Дениз Фрључкић, савјетник И за ИТ у рибарству.
Тел.: 020/482-270
Е-маил: дениз.фрљуцкиц@мпр.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Привредни риболов


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

1. Попуњен образац захтјева за издавање дозволе за обављање привредног риболова;
2. Фотокопија рјешења или потврде о извршеној регистрацији привредног друштва, односно предузетника код ЦРПС-а, која не смије бити старија од 3 мјесеца;
3. Сагласност Института за биологију мора на техничко-технолошке карактеристике риболовних алата и опреме;
4. Образац старе дозволе за обављање привредног риболова;
5. Фотокопија важеће дозволе за пловидбу;
6. Доказ о измиреним пореским обавезама закључно са 01.01.2017. године, издат од органа управе надлежног за послове пореза;
7. Попуњен образац захтјева за упис у Регистар риболовних пловних објеката;
8. Фотокопија важећег сертификата о способности чамца за пловидбу;
9. Фотокопија извода из уписника у бродски регистар.


Рок за издавање лиценце

 20 дана


Период важења лиценце

 5 година


Услови за продужење важења лиценце

 Ре-издавање дозволе за обављање привредног риболова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Дозвола се укида:
1) на захтјев носиоца дозволе;
2) смрћу власника риболовног пловног објекта;
3) у случају инсолвентности, покретања стечаја или добровољне ликвидације привредног друштва, односно брисања из ЦРПС привредног друштва или предузетника;
4) престанком испуњавања услова за упис у Регистар рибара у складу са Законом о морском рибарству и марикултури;
5) ако није започето обављање дјелатности у року од 45 дана од дана издавања дозволе, односно ако није достављено образложење о спријечености у року од 15 дана од настанка спријечености;
6) у случају да се не обавља дјелатност привредног риболова у складу са Законом о морском рибарству и марикултури;
7) престанком обављања дјелатности привредног риболова.
 
Укидање дозволе рјешењем врши Министарство.


Накнада за издавање лиценце и административне таксе

 Износ накнаде за обављање привредног риболова на мору утврђује се на основу члана 2 Одлуке о висини појединачне накнаде за обављање привредног риболова и марикултуре („Сл. лист ЦГ“, бр. 14/11).
Накнада се плаћа за период важења дозволе за обављање привредног риболова, а дозволу носиоцу дозволе издаје Министарство након плаћене прописане накнаде


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о морском рибарству и марикултури (56/09, 47/15)


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 


Напомена

 Дозвола се преузима лично у просторијама Министарства пољопривреде и руралног развоја, уз достављен оригинал уплатнице о плаћеној накнади за обављање привредног риболова. 


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (2):
Не (1):
Дјелимично (1):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Претраживање