РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство пољопривреде и руралног развоја

Дозвола за држање дивљачи у затвореном или ограђеном простору
Назив услуге

 Дозвола за држање дивљачи у затвореном или ограђеном простору


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

Министарство пољопривреде и руралног развоја

Управа за инспекцијске послове - Одсјек за шумарство, ловство и заштиту биља 


Опис

 За потребе обуке и испитивања урођених особина ловачких паса Министарство пољопривреде и руралног развоја може на захтјев корисника ловишта одобрити држање дивљачи (искључиво дивљих свиња) у ограђеном простору.


Гдје и како

 Захтјев се подноси писаним путем на адресу: Министарство пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, Подгорица, предајом непосредно на архиви министарства или слање поштом на наведену адресу. 
 
За ближа обавјештења и информације, заинтересовани се може обратити Министарству пољопривреде и руралног развоја на тел.: 020/482-272 и фаx: 020/234-306.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ловство


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          Писани захтјев за давање одобрења;
-          Лист непокрености са скицом парцеле/а;
-          Мишљење органа надлежног за газдовање шумама, уколико се земљиште налази у државном власништву - корисништво надлежног органа за газдовање шумама;
-          Мишљење или записник надлежног инспектора за шумарство и ловство, а по потреби и ветеринарског инспектора, о испуњености услова прописаних Правилником о држању дивљачи у ограђеном простору („Службени лист ЦГ“, број 58/12)
-          Писмену сагласност/и власника земљишта, уколко се земљиште налази у приватном власништву.
Доказ о уплати административне таксе..


Рок за издавање лиценце

 30 дана.


Период важења лиценце

 Рјешењем о давању одборења се прецизира рок на који се даје одобрење.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Одузимање лиценце може покренути надлежни инспекцијски орган - ловни инспектор, уколико утврди да корисник ловишта држи дивљач у затвореном или ограђеном простору супротно прописима.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса на рачун Министарства пољопривреде и руралног развоја бр. 832-1104-86  (Закон о административним таксама - тарифни бр. 4) у износу од 5,00 €.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о управном поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), члан 18 став 1 и члан 116; 
Закон о дивљачи и ловству („Службени лист ЦГ“, бр. 52/08 и 48/15), члан 42, став 2.


Корисни линкови

 Министарство пољопривреде и руралног развоја
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Претраживање