РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство пољопривреде и руралног развоја

Одобрење за за одстријел дивљачи, као и заштићених врста слободних сисара и птица када од њих наступи непосредна опасност по живот људи или имовину
Назив услуге

 Одобрење за за одстријел дивљачи, као и заштићених врста слободних сисара и птица када од њих наступи непосредна опасност по живот људи или имовину


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

Министарство пољопривреде и руралног развоја;
Управа за инспекцијске послове - Одсјек за шумарство, ловство и заштиту биља


Опис

 Министарство пољопривреде и руралног развоја, у зависности од случаја, може одобрити одстријел дивљачи, као и заштићених врста слободних сисара и птица, када од њих наступи непосредна опасност по живот људи или имовину.


Гдје и како

 Захтјев се подноси писаним путем на адресу: Министарство пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, Подгорица, предајом непосредно на архиви министарства или слање поштом на наведену адресу. 
За ближа обавјештења и информације, заинтересовани се може обратити Министарству пољопривреде и руралног развоја на тел.: 020/482-272 и фаx: 020/234-306.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ловство


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          Писани захтјев за давање одобрења;
-          Писано образложење оправданости захтјева;
-          Мишљење или записник надлежног инспектора за шумарство и ловство, а по потреби и ветеринарског инспектора, о оправданости захтјева;
Доказ о уплати административне таксе.


Рок за издавање лиценце

 30 дана.


Период важења лиценце

 Одобрење се издаје у сваком појединачном случају и важи као такво


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Одобрење се издаје у сваком појединачном случају и важи као такво


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса на рачун Министарства пољопривреде и руралног развоја бр. 832-1104-86  (Закон о административним таксама - тарифни бр. 4) у износу од 5,00 €.Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о управном поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), члан 18 став 1 и члан 116; 
Закон о дивљачи и ловству („Службени лист ЦГ“, бр. 52/08 и 48/15), члан 67, ст. 2 и 3.


Корисни линкови

 Министарство пољопривреде и руралног развоја
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Претраживање