RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Saglasnost za hvatanje divljači i korišćenje mladunaca, legla i jaja divljači
Naziv usluge

 Saglasnost za hvatanje divljači i korišćenje mladunaca, legla i jaja divljači


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja


Nadzorni organ

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja;
Uprava za inspekcijske poslove - Odsjek za šumarstvo, lovstvo i zaštitu bilja


Opis

 Kada zahtijevaju potrebe nauke, uz odgovarajuću stručnu podlogu, korisnik lovišta je dužan, u skladu sa lovnom osnovom, dozvoliti hvatanje divljači i korišćenje mladunaca, legla i jaja divljači. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja daje saglasnost, uz predhodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.


Gdje i kako

 Zahtjev se podnosi pisanim putem na adresu: Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Rimski trg 46, Podgorica, predajom neposredno na arhivi ministarstva ili slanje poštom na navedenu adresu. 

 Za bliža obavještenja i informacije, zainteresovani se može obratiti Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja na tel.: 020/482-272 i fax: 020/234-306.


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Lovstvo


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

-          Pisani zahtjev za davanje odobrenja;
-          Odgovarajuću stručnu podlogu - elaborat, sa obrazloženjem o opravdanosti zahtjeva;
-          Kopiju zahtjeva pravnog ili fizičkog lica;
-          Dokaz o uplati administrativne takse.


Rok za izdavanje licence

 30 dana.


Period važenja licence

 Saglasnost se izdaje u pojedinačnim slučajevima i važi kao takvo


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Oduzimanje licence može pokrenuti nadležni inspekcijski organ - lovni inspektor, ukoliko utvrdi da pravno ili fizičko lice ne postupa  u skladu sa predmetnom saglasnošću.


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna taksa na račun Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja br. 832-1104-86  (Zakon o administrativnim taksama - tarifni br. 4) u iznosu od 5,00 €.


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

 Zakon o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), član 18 stav 1 i član 116; 
Zakon o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, br. 52/08 i 48/15), član 41, stav 3


Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Pretraživanje