РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење Принт
еЛиценце управаМинистарство пољопривреде и руралног развоја

Сагласност за организовање лова странцу
Назив услуге

 Сагласност за организовање лова странцу


Орган задужен за спровођење

 Министарство пољопривреде и руралног развоја


Надзорни орган

Министарство пољопривреде и руралног развоја;
Управа за инспекцијске послове - Одсјек за шумарство, ловство и заштиту биља


Опис

 Корисник ловишта може организовати, у скалду са својим општим актом и уз стручног пратиоца, странцу лов на дивљач која се вјештачки узгаја, као и дивљач чија бројност обезбјеђује обезбјеђује природну равнотежу у ловишту, уз претходну сагласност Министарства пољорпивреде и руралног развоја. Прије издавања сагласности, Министарство прибавља мишљење министарства надлежног за послове заштите животне средине


Гдје и како

 Захтјев се подноси писаним путем на адресу: Министарство пољопривреде и руралног развоја, Римски трг 46, Подгорица, предајом непосредно на архиви министарства или слање поштом на наведену адресу.

 За ближа обавјештења и информације, заинтересовани се може обратити Министарству пољопривреде и руралног развоја на тел.: 020/482-272 и фаx: 020/234-306.


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Ловство


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

-          Писани захтјев за давање сагласности;
-          Годишњи ловни план за текућу ловну годину;
-          Извјештај о реализацији плана одстријела - лова дивљачи странцима у предходној ловној години;
-          Доказ о уплати административне таксе.


Рок за издавање лиценце

 30 дана.


Период важења лиценце

 Једна ловна година (период од 1. априла до 31. марта наредне године)


Услови за продужење важења лиценце

 Лиценца важи за једну ловну годину.


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Одузимање лиценце може покренути надлежни инспекцијски орган - ловни инспектор, уколико утврди да корисник ловишта организује лов странцу супротно закону.


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

Административна такса на рачун Министарства пољопривреде и руралног развоја бр. 832-1104-86  (Закон о административним таксама - тарифни бр. 4) у износу од 5,00 €.


Правна подлога која се односи на Лиценцу

Закон о управном поступку („Службени лист ЦГ“, бр. 56/14, 20/15, 40/16 и 37/17), члан 18 став 1 и члан 116; 
Закон о дивљачи и ловству („Службени лист ЦГ“, бр. 52/08 и 48/15), члан 64, став 1.


Корисни линкови

Министарство пољопривреде и руралног развоја 
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Претраживање