РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЕлектронски упис дјеце у образовно-васпитним установама
Назив услуге

Електронски упис дјеце у образовно-васпитним установама


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете


Опис

Процедура за упис дјеце у предшколску установу:

Упис дјеце у предшколску установу прописан је Законом о предшколском васпитању и образовању ("Сл. лист РЦГ", бр. 64/02, 49/07, “Сл. лист ЦГ", бр. 80/10, 40/11, 40/16 и 47/17) и Правилником о ближем начину, поступку и критеријумима уписа дјеце у установу која реализује предшколско васпитање и образовање ("Сл. лист ЦГ", број 21/12).

Предшколско васпитање и образовање обухвата дјецу до поласка у основну школу.

Предшколско васпитање и образовање остварује се у предшколској установи, зависно од узраста дјеце, у јаслицама и вртићима. У јаслицама бораве дјеца узраста до три године живота, а у вртићима дјеца од три године живота до поласка у основну школу.

Родитељ има право да, у складу с интересовањима и потребама дјетета, изабере програм васпитања и образовања дјетета. Врсте образовног програма су: примарни, краћи и специјализовани програм. Примарни програм реализује се као цјелодневни програм у трајању од шест до девет часова или као полудневни програм у трајању од четири до шест часова. Краћи програм реализује се у трајању од три часа, а специјализовани програм у трајању до четири часа.

Установа је дужна да понуди програм енглеског језика дјеци узраста од три године до поласка у школу, у складу са опредјељењем родитеља.

У предшколској установи се организују васпитне групе у зависности од узраста дјеце и образовног програма.

При установи којој гравитирају удаљена сеоска подручја, по правилу, организују се интерактивне службе. Интерактивна служба кроз кућне посјете породици и дјеци, на удаљеном сеоском подручју, даје инструкције родитељима, промовише и реализује програме и активности које се односе на развој дјетета и сл.

Прије укључивања дјетета у васпитну јединицу, родитељ треба да: достави љекарско увјерење за дијете, потпише изјаву о овлашћеним лицима која могу преузети дијете из установе и закључи уговор о међусобним правима и обавезама између родитеља и установе.

Трошкове боравка и исхране, односно боравка дјетета у установи плаћа родитељ у складу с уговором којим се уређују међусобна права и обавезе између родитеља и установе.

Трошкове боравка и исхране, односно боравка дјетета самохраног родитеља у установа, самохрани родитељ плаћа у висини 50% висине трошкова боравка и исхране, коју је утврдио орган управљања установа, уз сагласност Министратсва.

Трошкове боравка и исхране, односно боравка дјетета без родитељског старања, дјетета чији су родитељи корисници материјалног обезбјеђења породице и дјетета из најосјетљивијих група становништва плаћа центар за социјални рад на чијој је територији пребивалиште дјетета, односно родитеља.

 

Процедура за упис дјеце у први разред основне школе:

 Упис ученика у први разред основне школе прописан је Законом о основном образовању и васпитању („Службени лист РЦГ’’, бр. 64/02 и 49/07 и „Службени лист ЦГ’’, бр. 45/10, 40/11, 39/13 и 47/17).

Основно образовање и васпитање обавезно је за сву дјецу узраста од 6 до 15 година живота. Упис у први разред основне школе врши се, по правилу, у току априла мјесеца сваке године, на основу обављеног љекарског прегледа.

У школу се уписују дјеца која ће у календарској години, у којој почињу да похађају школу, навршити шест година живота.

Упису у школу претходи обавезни систематски преглед код изабраног педијатра. 

Дјетету се може одобрити упис у школу прије навршетка шест година живота, на приједлог родитеља, а по одобрењу комисије за упис.

На приједлог надлежне здравствене службе или посебне комисије дјетету се може одложити почетак школовања за једну школску годину, уз сагласност родитеља, ако се утврди да дијете није спремно за полазак у школу. Комисију за одлагање уписа у први разред именује директор школе, а сачињавају је психолог, васпитач и учитељ.

Школа је дужна да поднесе пријаву надлежној инспекцији против родитеља дјетета које није уписано у школу, односно не испуњава основношколску обавезу.

Након завршеног уписа формирају се одјељења ученика у складу с нормативима.

Школа је обавезна да за ученике/ученице првог разреда организује јутарњи боравак. У складу са својим могућностима, школа организује продужени боравак за ученике/ученице. У оквиру продуженог боравка ученицима/ученицама се обезбјеђује чување у току којег се одвијају различите спортске, културно-умјетничке активности, учење, израда домаћих задатака и извршавање других обавеза, у складу са правилима школе.

Заказивање термина за упис ученика у први разред може се обавити у школи или путем електронског сервиса www.уписи.еду.ме.

Орган државне управе надлежан за послове матичне евиденције грађана дужан је да достави органу локалне управе надлежном за послове образовања (општинском органу) списак дјеце дорасле за школу из насеља која припадају подручју школе. Општински орган је дужан да списак дјеце достави школи, као и да одреди насеља која припадају подручју школе.

 

Процедура за упис дјеце у први разред средње школе:

Упис ученика у И разред средњих школа прописан је  Законом о гимназији („Службени лист РЦГ”, бр. 64/02 и 49/07 и „Службени лист ЦГ”, бр. 45/10,  39/13 и 47/17) и Законом о стручном образовању („Службени лист РЦГ”, бр. 64/02 и 49/07 и „Службени лист ЦГ”, бр. 45/10, и 39/13 и 47/17).

На Конкурс за упис у И разред средње школе пријављују се кандидати који су завршили основну школу и који у вријеме подношења пријаве нијесу старији од 17 година.

У току трајања рока за подношење пријава за упис у школу, комисија је дужна да сваког дана објави ажурирану ранг листу пријављених кандидата ради њиховог информисања о мјесту на ранг листи. Ранг листа се објављује на огласној табли школе и садржи за сваког кандидата: име, име родитеља, односно старатеља, презиме, остварени број бодова појединачно по критеријумима који се вреднују за упис и остварени укупан број бодова.


Линк за подношење захтјева

www.уписи.еду.ме
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (99):

Да (66):
Не (20):
Дјелимично (13):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?