RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za vršenje poslova spoljne trgovine – Antitortura
Naziv usluge

Zahtjev za vršenje poslova spoljne trgovine-Antitortura


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo ekonomije


Opis

IV.SPOLJNA TRGOVINA

Zakon o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smtrne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Sl. list RCG", br. 2/18 od 10.01.2018.), uređuje oblast spoljnotrgovinskog prometa robama i uslugama koje mogu da se koriste za izvršavanje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje i kažnjavanje i druga pitanja od značaja za spoljnu trgovinu tom robom. Spoljna trgovina robom i uslugama, u smislu ovog zakona, obuhvata: izvoz, uvoz, tehničku pomoć i pružanje brokerskih usluga.

Osnovni princip spoljne trgovine i ekonomskih aktivnosti

Trgovina, ekonomske aktivnosti, ugovori, transakcije (poslovanja) i ostale aktivnosti koje obuhvataju premještanje robe ili druge materijalne imovine, nematerijalne imovine, vlasničkih prava na nematerijalnoj imovini i usluga između spoljnje ekonomske zone i teritorije Crne Gore (»Spoljnotrgovinsko poslovanje«) je slobodno, osim ukoliko je Zakonom drugačije propisano.

Opšta ograničenja u pogledu restriktivnih mjera

Ako je odredbom ovog Zakona posebno propisana primjena restriktivne mjere, koja bi inače bila u suprotnosti sa čl.5, Vlada može donijeti normativni akt kojim se uvodi takva restriktivna mjera pod uslovom da ispunjava zakonom predviđene kriterijume.

Opšta pravila u pogledu uvoznih i izvoznih dozvola

1.     Organ nadležan za izdavanje dozvola je dužan izdati podnosiocu zahtjeva traženu dozvolu, ako je aktima predvidjeno da je uvozna ili izvozna dozvola potrebna za izvršenje ili obavljanje uvozne ili izvozne transakcije ili aktivnosti.

2.     Organ nadležan za izdavanje dozvola dužan je odbiti zahtjev za izdavanje tražene uvozne ili izvozne dozvole  samo ako (i) odredjena odredba ovog Zakona ili odnosnog normativnog akta to zahtijeva ili (ii) organ nadležan za izdavanje dozvola može pismeno iznijeti jasne i odlučujuće razloge koji ukazuju da bi izdavanje tražene dozvole odnosnom podnosiocu zahtjeva bitno ugrozilo svrhu odredbe kojom se ustanovljava zahtjev izdavanja dozvole.

3.     Ako organ nadležan za izdavanje dozvole odbije zahtjev za izdavanje uvozne ili izvozne dozvole, organ je dužan pružiti podnosiocu zahtjeva detaljno pismeno obrazloženje pravnog osnova i razloga takvog odbijanja.

4.     Normativni akt donijet na osnovu ovog Zakona može, u mjeri u kojoj ima osnova u Zakonu, usloviti izdavanje izvozne ili uvozne dozvole sposobnošću podnosioca zahtjeva da ispuni uslove navedene u tom normativnom aktu samo ako su ti uslovi transparentni i očigledno i suštinski povezani sa i potrebni za ostvarenje javne svrhe koja čini osnov zahtjeva za izdavanje izvozne i uvozne dozvole.

5.     Nijedno fizičko ili pravno lice, ovlašćeno da uvozi ili izvozi robe po osnovu uvozne ili izvozne dozvole ne smije prenijeti ili dopustiti korišćenje dozvole od strane drugog fizičkog ili pravnog lica.

 


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, dozvole za pružanje brokerskih usluga i dozvole za pružanje tehničke pomoći podnosi se Ministarstvu ekonomije, shodno članu 12 ovog Zakona, kao i na osnovu Pravilnika o obrascima zahtjeva i dozvola za vršenje spoljne trgovine robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje i kažnjavanje "Službeni list Crne Gore, broj 65/2018" od 09.10.2018. god.

Zahtjev za izdavanje dozvole:

-          Zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje spoljne trgovine robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje i kažnjavanje dat je na obrascu 1;

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za vršenje poslova spoljne trgovine -Antitorture, podnosilac zahtjeva je dužan da dostavi/priloži:

-          Kopiju zaključenog ugovora na osnovu kojeg se obavlja spoljnotrgovinski posao;

-          Ovjerenu potvrdu krajnjeg korisnika koja nije starija od šest (6) mjeseci;

-          Skeniranu uplatnicu.

Zahtjev za izdavanje dozvola možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski Trg 45, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno zakonu o administrativnim taksama. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, web stranici i arhivi Ministarstva ekonomije.

Uplatnica u iznosu od: 50,00 EUR na ž.r.: 832-3161232-94  

Svrha uplate: DOZVOLA ZA UVOZ

Primalac: Ministarstvo ekonomije


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

-        Zakon o spoljnoj trgovini robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje ("Sl. list CG", br.2/18 od 10.01.2018.)

-        Odluka o utvrdjivanju robe ćiji je izvoz zabranjen, anamijenjena je za lišavanje života lica i robe čijom primjenom lice može da se izloži mučenje prilikom ograničavanja slobode, kontrole, nemira ili samozaštite i robe čiji uvoz i izvoz nijesu zabanjeni, amkoja može da se koristi za usmrćivanje lica ubrizgavanjem smrtonosne injekcije (anestetička sredstva barbiturati sa kratkoročnim ili srednjoročnim djelovanjem) ("Sl. list CG" br. 71/2018 od 05.11.2018.)

-       Pravilnik o obrascima i dozvola za vršenje spoljne trgovine robom i uslugama koje mogu da se koriste za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, ponižavajuće ili neljudsko postupanje i kažnjavanje (“Sl.list CG”, broj 65/18 od 09.10.2018.)


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (0):
Ne (1):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?