РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтЗахтјев за вршење послова спољне трговине – Антитортура
Назив услуге

Захтјев за вршење послова спољне трговине-Антитортура


Орган задужен за спровођење

Министарство економије


Опис

ИВ.СПОЉНА ТРГОВИНА

Закон о спољној трговини робом и услугама које могу да се користе за извршење смтрне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање ("Сл. лист РЦГ", бр. 2/18 од 10.01.2018.), уређује област спољнотрговинског промета робама и услугама које могу да се користе за извршавање смртне казне, мучење или друго окрутно, понижавајуће или нељудско поступање и кажњавање и друга питања од значаја за спољну трговину том робом. Спољна трговина робом и услугама, у смислу овог закона, обухвата: извоз, увоз, техничку помоћ и пружање брокерских услуга.

Основни принцип спољне трговине и економских активности

Трговина, економске активности, уговори, трансакције (пословања) и остале активности које обухватају премјештање робе или друге материјалне имовине, нематеријалне имовине, власничких права на нематеријалној имовини и услуга између спољње економске зоне и територије Црне Горе (»Спољнотрговинско пословање«) је слободно, осим уколико је Законом другачије прописано.

Општа ограничења у погледу рестриктивних мјера

Ако је одредбом овог Закона посебно прописана примјена рестриктивне мјере, која би иначе била у супротности са чл.5, Влада може донијети нормативни акт којим се уводи таква рестриктивна мјера под условом да испуњава законом предвиђене критеријуме.

Општа правила у погледу увозних и извозних дозвола

1.     Орган надлежан за издавање дозвола је дужан издати подносиоцу захтјева тражену дозволу, ако је актима предвидјено да је увозна или извозна дозвола потребна за извршење или обављање увозне или извозне трансакције или активности.

2.     Орган надлежан за издавање дозвола дужан је одбити захтјев за издавање тражене увозне или извозне дозволе  само ако (и) одредјена одредба овог Закона или односног нормативног акта то захтијева или (ии) орган надлежан за издавање дозвола може писмено изнијети јасне и одлучујуће разлоге који указују да би издавање тражене дозволе односном подносиоцу захтјева битно угрозило сврху одредбе којом се установљава захтјев издавања дозволе.

3.     Ако орган надлежан за издавање дозволе одбије захтјев за издавање увозне или извозне дозволе, орган је дужан пружити подносиоцу захтјева детаљно писмено образложење правног основа и разлога таквог одбијања.

4.     Нормативни акт донијет на основу овог Закона може, у мјери у којој има основа у Закону, условити издавање извозне или увозне дозволе способношћу подносиоца захтјева да испуни услове наведене у том нормативном акту само ако су ти услови транспарентни и очигледно и суштински повезани са и потребни за остварење јавне сврхе која чини основ захтјева за издавање извозне и увозне дозволе.

5.     Ниједно физичко или правно лице, овлашћено да увози или извози робе по основу увозне или извозне дозволе не смије пренијети или допустити коришћење дозволе од стране другог физичког или правног лица.

 


Гдје и како

Захтјев за издавање дозволе за извоз, дозволе за пружање брокерских услуга и дозволе за пружање техничке помоћи подноси се Министарству економије, сходно члану 12 овог Закона, као и на основу Правилника о обрасцима захтјева и дозвола за вршење спољне трговине робом и услугама које могу да се користе за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, понижавајуће или нељудско поступање и кажњавање "Службени лист Црне Горе, број 65/2018" од 09.10.2018. год.

Захтјев за издавање дозволе:

-          Захтјев за издавање дозволе за вршење спољне трговине робом и услугама које могу да се користе за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, понижавајуће или нељудско поступање и кажњавање дат је на обрасцу 1;

Уз захтјев за издавање дозволе за вршење послова спољне трговине -Антитортуре, подносилац захтјева је дужан да достави/приложи:

-          Копију закљученог уговора на основу којег се обавља спољнотрговински посао;

-          Овјерену потврду крајњег корисника која није старија од шест (6) мјесеци;

-          Скенирану уплатницу.

Захтјев за издавање дозвола можете поднијети путем електронског сервиса на овом порталу, путем поште или непосредно на архиви Министарства економије, Римски Трг 45, 81 000 Подгорица, Црна Гора.

Уз захтјев се прилаже и доказ о плаћеној административној такси сходно закону о административним таксама. Образац захтјева можете преузети са овог портала, wеб страници и архиви Министарства економије.

Уплатница у износу од: 50,00 ЕУР на ж.р.: 832-3161232-94  

Сврха уплате: ДОЗВОЛА ЗА УВОЗ

Прималац: Министарство економије


Корисни линкови

Министарство економије


Правна подлога

-        Закон о спољној трговини робом и услугама које могу да се користе за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, нељудско или понижавајуће поступање или кажњавање ("Сл. лист ЦГ", бр.2/18 од 10.01.2018.)

-        Одлука о утврдјивању робе ћији је извоз забрањен, анамијењена је за лишавање живота лица и робе чијом примјеном лице може да се изложи мучење приликом ограничавања слободе, контроле, немира или самозаштите и робе чији увоз и извоз нијесу забањени, амкоја може да се користи за усмрћивање лица убризгавањем смртоносне ињекције (анестетичка средства барбитурати са краткорочним или средњорочним дјеловањем) ("Сл. лист ЦГ" бр. 71/2018 од 05.11.2018.)

-       Правилник о обрасцима и дозвола за вршење спољне трговине робом и услугама које могу да се користе за извршење смртне казне, мучење или друго окрутно, понижавајуће или нељудско поступање и кажњавање (“Сл.лист ЦГ”, број 65/18 од 09.10.2018.)


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (1):

Да (0):
Не (1):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?