RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Javni poziv za predavače/trenere za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja
Naziv usluge

 Javni poziv za predavače/trenere za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja


Organ zadužen za sprovođenje

 Uprava za kadrove


Opis

Uprava za kadrove objavljuje javni poziv zainteresovanim licima koja posjeduju znanje i vještine potrebne predavaču odnosno treneru da se prijave u postupku selekcije kandidata za predavače odnosno trenere za realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja za teme:

 • Zakon o upravnom postupku
 • Monitoring i evaluacija ZUP-a
 • Pravo na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku
 • Zaštita ličnih podataka
 • Tajni podaci
 • Inspekcijski nadzor
 • Prekršajni postupak
 • Komunalni nadzor
 • Javne nabavke
 • Elektronski sistem javnih nabavki
 • Slobodan pristup informacijama
 • Službenički sistem
 • Etički kodeks
 • Izrada akata o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
 • Izrada kadrovskog plana
 • Mirno rješavanje radnih sporova
 • Postupak ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika
 • Postupak pred Komisijom za žalbe
 • Disciplinska odgovornost
 • Primjena okvira kompetencija u procesu zapošljavanja
 • Zabrana diskriminacije
 • Mobing
 • Obuka članova Komisije za postupak provjere sposobnosti kandidata
 • Postupak oglašavanja, selekcija i zapošljavanje
 • Interno tržište rada
 • Izrada strateških akata
 • Održivi razvoj
 • Nacionalni brend
 • Statistički proces prikupljanja i analize podataka
 • Obuka kao ključna karika u oblasti upravljanja ljudskim resursima
 • Analiza potreba za stručnim osposobljavanjem odnosno usavršavanjem
 • Mentorstvo
 • Informatička zaštita podataka
 • Sajber bezbjednost
 • Open source - prednosti i primjena
 • Cloud servisi za skladištenje podataka
 • Google paket besplatnih alata
 • Emocionalna inteligencija
 • Timski rad
 • Motivacija zaposlenih
 • Pisanje izvještaja
 • Poslovna efikasnost
 • Poslovna korespondencija
 • Poslovni sastanci
 • Povratna informacija
 • Pregovaranje i pregovaračke vještine
 • Prevencija najčešćih profesionalnih oboljenja
 • Psihološka sigurnost na radnom mjestu
 • Retorika
 • Rješavanje konfiktnih situacija
 • Uvod u koučing
 • Koučing primjena u organizaciji
 • Timski koučing
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje stresom
 • Uvod u koučing
 • Vještine komunikacije sa strankama
 • Vještine prezentacije - javni nastup
 • Vođenje intervjua


Gdje i kako

 Uslovi za prijavu:

 1. Visoko obrazovanje;
 2. Radno iskustvo minimum 3 godine na poslovima koji se odnose na temu za koju se kandidat prijavljuje;
 3. Iskustvo u realizaciji obuka ili drugih oblika sprovođenja stručnog usavršavanja (fakultativni uslov).

Izuzetno, za kandidate koji nemaju iskustvo u realizaciji obuka ili drugih oblika sprovođenja stručnog usavršvanja, Uprava za kadrove može organizovati trening za sticanje trenerskih vještina.

Potrebna dokumentacija:

 1. Dokaz o stečenom obrazovanju;
 2. Potvrda o relevantnom radnom iskustvu;
 3. Potvrda o predavačkom odnosno trenerskom angažmanu (fakultativni uslov);
 4. Kopija trenerskog sertifikata (fakultativni uslov);
 5. Spisak objavljenih radova iz relevantne stručne oblasti (ukoliko kandidat ima objavljene radove, potrebno je da navede: ime i prezime autora, naslov rada, naziv naučne ili stručne publikacije, godinu izdavanja, broj i stranice časopisa i internet stranicu ako je rad objavljen na internetu);
 6. Radna biografija;
 7. Prijavni obrazac.

Kandidati koji budu ispunili kriterijume predviđene javnim pozivom, biće pozvani u drugu fazu selekcije (intervju).

Druga faza selekcije podrazumijeva prezentaciju dijela obuka za temu za koju se kandidat prijavljuje.

Prezentacija dijela obuke realizuje se po modelu plana obuke koji je kandidat prethodno pripremio i dostavio najkasnije jedan radni dan prije održvanja intervjua. Model plana obuke sadrži: naziv teme, naziv tematske cjeline koju će prezentovati, opis tematske cjeline, kratak opis oblika i metoda realizacije obuke, predlog materijala koji je potrebno pripremiti za potrebe realizacije obuke, spisak literature, predlog didaktičkog materijala i opreme potrebne za realizaciju obuke i vremenski raspored obuke.            

Napomena: Zainteresovani predavači odnosno treneri, koji su već bili angažovani u pripremi i realizaciji obuka na teme obuhvaćenih javnim pozivom, obnavljaju prijavu (popunjavanjem prijavnog obrasca), bez dostavljanja dokumentacije i ne prolaze drugu fazu selekcije (intervju).

Način prijave: Prijavljivanje se vrši do 31. janura 2022. godine na e-mail: obuka@hrma.me, sa naznakom: Prijava za predavača/trenera za realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja.

Kontakt osoba: Ana Zečević, samostalna savjetnica I u Sektoru za obuku i razvoj j kadrova; 020/201-055


Korisni linkovi

Uprava za kadrove
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?