РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПријава за полагање испита за провјеру стручне оспособљености за вршење послова комуналне полиције

Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.
Назив услуге

 Пријава за полагање испита за провјеру стручне оспособљености за вршење послова комуналне полиције


Орган задужен за спровођење

Министарство јавне управе


Опис

Програм стручног оспособљавања лица која заснивају радни однос у звању начелник комуналне полиције и комунални полицајац састоји се из теоријског и практичног дијела.

Теоријски дио програма садржи сљедеће предмете:
1) послови комуналне полиције;
2) овлашћења комуналне полиције и контрола;
3) положај, дужности, права и одговорности комуналних полицајаца;
4) рад на терену у локалној заједници;
5) људска права, етика и тактичка комуникација;
6) основи прве помоћи;
7) основи информатике и телекомуникације.

Практични дио програма састоји се од обука које се реализују кроз извођење практичних вјежби и специјалног физичког образовања, чији је циљ преношење и примјена стечених теоријских знања.

Кандидати, који су завршили програм стручног оспособљавања за вршење послова комуналне полиције, подносе захтјев за полагање испита за провјеру стручне оспособљености (Пријавни образац) Министарству јавне управе.

Уз захтјев кандидат подноси и доказе о испуњавању услова за полагање испита, и то:
овјерену копију потврде о завршеном стручном оспособљавању  за вршење    послова комуналне полиције;
овјерену копију дипломе о завршеном нивоу квалификације образовања (и овјерену копију рјешења о признавању иностране образовне установе, ако је диплома стечена у иностранству);
 копију личне карте.

Трошкови полагања стручног испита  за кандидате са В, ВИ и ВИИ нивоом квалификације образовања  износе 79,30 €, а за кандидате са ИИИ и ИВ нивом квалификације образовања  износе од 39,65 €.

Уплата трошкова за полагање стручног испита врши се на жиро рачун: Министарство јавне управе, број: 832-113687, еко кода: 7149142001, са позивом на број одобрења: ЈМБГ и назнаком: накнада за полагање стручног испита за вршење послова комуналне полиције.

Доказ о уплати предње наведених трошкова, доставља се секретару Комисије непосредно прије почетка полагања стручног испита, са личном картом на основу које би се провјерио идентитет лица које се пријавило за полагање.

Захтјев за полагање испита, осим електронским путем преко Портала еУправе, можете се поднијети у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за полагање стручног испита за вршење послова комуналне полиције", име и презиме, број телефона), и то на архиви Министарства јавне управе Римски трг број 45, у периоду од 07 до 15 часова или путем поште.

Кандидати који ће приступити провјери стручне оспособљености комуналног полицајца дужни су да са собом понесу спортску опрему ради практичне провјере знања из предмета специјално физичко.

На основу потпуне и уредне документације која је благовремено достављена, Министарство јавне управе сачињава листу кандидата који испуњавају услове за полагање испита.

О датуму, мјесту и времену полагања стручног испита, кандидате ће бити обавијештени путем интернет странице Министарства јавне управе (хттпс://www.гов.ме/мју), најкасније 20 дана прије дана полагања испита.

Испит је положио кандидат који је за сваки предмет појединачно добио оцјену "положио".

Правила полагања испита- Прије почетка полагања испита, секретар комисије утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту, пасош или другу исправу са фотографијом на основу које се може утврдити идентитет кандидата и упознаје кандидата са правилима којих се мора придржавати током полагања испита. За вријеме полагања испита није дозвољена међусобна комуникација кандидата, употреба мобилног телефона или других средстава који ометају полагање испита.

Одлагање полагања- Комисија може, на писани захтјев кандидата, одложити полагање испита, због болести кандидата или других оправданих разлога, за један од сљедећих рокова за полагање испита.

Одустанак од полагања- Кандидат који одустане од започетог полагања испита, не приступи полагању испита или одложеном полагању испита, сматра се да није положио испит.

Поправни испит- Кандидат који је добио оцјену “није положио” из једног предмета на усменом дијелу испита или из једног предмета на практичној провјери знања или је добио оцјену “није положио” из истог предмета на усменом дијелу испита и практичној провјери знања, има право да из тог предмета полаже поправни испит.

Право на полагање поправног испита може се остварити, по правилу, у сљедећем року за полагање испита.

Ако кандидат, не положи поправни испит, сматра се да није положио испит.

Уколико кандидат није положио испит, односно није приступио полагању испита, потребно је Министарству јавне управе поднијети пријаву за поновно полагање испита за провјеру стручне оспособљености за вршење послова комуналне полиције, при чему кандидат уз пријаву не доставља доказе о испуњавању услова за полагање испита за провјеру стручне оспособљености за вршење послова комуналне полиције.

Овдје можете преузети Образац пријаве за поновно полагање испита 

Трошкови поновног полагања испита за кандидате за ИИИ, ИВ, В, ВИ и ВИИ ниво квалификације образовања износе 39,65€.

Захтјев за поновно полагање испита, осим електронским путем преко Портала еУправе, може се поднијети у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за поновно полагање стручног испита за вршење послова комуналне полиције", име и презиме, број телефона), и то на архиви Министарства јавне управе Римски трг број 45, у периоду од 07 до 15 часова или путем поште.

Рад са странкама одређен је сваког радног дана од 08:00х до 11:00х (путем телефона).

  • Секретар комисије: Есмера Тахирагиц
  • Контакт телефон: +382 68/866-677


Гдје и како

Захтјев за полагање испита, осим електронским путем преко Портала еУправе, можете поднијети у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за полагање стручног испита за вршење послова комуналне полиције", име и презиме, број телефона), и то на архиви Министарства јавне управе Римски трг број 45, у периоду од 07 до 15 часова или путем поште.

Оригинални образац можете преузети ОВДЈЕ

Такође, ове информације биће доступне и на интернет страници Министарства јавне управе. (хттпс://www.гов.ме/мју)Корисни линкови

Министарство јавне управе
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (4):

Да (4):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?