RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Prijava za ponovno polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

 Prijava za ponovno polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije


Organ zadužen za sprovođenje

 Ministarstvo javne uprave


Opis

Ukoliko kandidat nije položio ispit, odnosno nije pristupio polaganju ispita, potrebno je Ministarstvu javne uprave podnijeti prijavu za ponovno polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije, pri čemu kandidat uz prijavu ne dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova za polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije.

Ovdje možete preuzeti Obrazac prijave za ponovno polaganje ispita 

Troškovi ponovnog polaganja ispita za kandidate za III, IV, V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja iznose 39,65€.

Dokaz o uplati prednje navedenih troškova, dostavlja se sekretaru Komisije neposredno prije početka polaganja stručnog ispita, sa ličnom kartom na osnovu koje bi se provjerio identitet lica koje se prijavilo za polaganje.

Zahtjev za ponovno polaganje ispita, osim elektronskim putem preko Portala eUprave, može se podnijeti u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za ponovno polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije", ime i prezime, broj telefona), i to na arhivi Ministarstva javne uprave Rimski trg broj 45, u periodu od 07 do 15 časova ili putem pošte.

Program stručnog osposobljavanja lica koja zasnivaju radni odnos u zvanju načelnik komunalne policije i komunalni policajac sastoji se iz teorijskog i praktičnog dijela.

Teorijski dio programa sadrži sljedeće predmete:
1) poslovi komunalne policije;
2) ovlašćenja komunalne policije i kontrola;
3) položaj, dužnosti, prava i odgovornosti komunalnih policajaca;
4) rad na terenu u lokalnoj zajednici;
5) ljudska prava, etika i taktička komunikacija;
6) osnovi prve pomoći;
7) osnovi informatike i telekomunikacije.

Praktični dio programa  sastoji se od obuka koje se realizuju kroz izvođenje praktičnih vježbi i specijalnog fizičkog obrazovanja, čiji je cilj prenošenje i primjena stečenih teorijskih znanja.

Kandidati koji će pristupiti provjeri stručne osposobljenosti komunalnog policajca dužni su da sa sobom ponesu sportsku opremu radi praktične provjere znanja iz predmeta specijalno fizičko.

Na osnovu potpune i uredne dokumentacije koja je blagovremeno dostavljena, Ministarstvo javne uprave sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za polaganje ispita.

O datumu, mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita, kandidate će biti obaviješteni putem internet stranice Ministarstva javne uprave (https://www.gov.me/mju), najkasnije 20 dana prije dana polaganja ispita.

Ispit je položio kandidat koji je za svaki predmet pojedinačno dobio ocjenu "položio".

Pravila polaganja ispita- Prije početka polaganja ispita, sekretar komisije utvrđuje identitet kandidata uvidom u ličnu kartu, pasoš ili drugu ispravu sa fotografijom na osnovu koje se može utvrditi identitet kandidata i upoznaje kandidata sa pravilima kojih se mora pridržavati tokom polaganja ispita. Za vrijeme polaganja ispita nije dozvoljena međusobna komunikacija kandidata, upotreba mobilnog telefona ili drugih sredstava koji ometaju polaganje ispita.

Odlaganje polaganja- Komisija može, na pisani zahtjev kandidata, odložiti polaganje ispita, zbog bolesti kandidata ili drugih opravdanih razloga, za jedan od sljedećih rokova za polaganje ispita.

Odustanak od polaganja- Kandidat koji odustane od započetog polaganja ispita, ne pristupi polaganju ispita ili odloženom polaganju ispita, smatra se da nije položio ispit.

Popravni ispit- Kandidat koji je dobio ocjenu “nije položio” iz jednog predmeta na usmenom dijelu ispita ili iz jednog predmeta na praktičnoj provjeri znanja ili je dobio ocjenu “nije položio” iz istog predmeta na usmenom dijelu ispita i praktičnoj provjeri znanja, ima pravo da iz tog predmeta polaže popravni ispit.

Pravo na polaganje popravnog ispita može se ostvariti, po pravilu, u sljedećem roku za polaganje ispita.

Ako kandidat, ne položi popravni ispit, smatra se da nije položio ispit.

Rad sa strankama određen je svakog radnog dana od 08:00h do 11:00h (putem telefona).

  • Sekretar komisije: Esmera Tahiragić
  • Kontakt telefon: +382 68/866-677


Gdje i kako

 Zahtjev za polaganje ispita, osim na Portalu eUprave, možete dostaviti i u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za polaganje stručnog ispita za vršenje poslova komunalne policije", ime i prezime, broj telefona), i to na arhivi Ministarstva javne uprave Rimski trg broj 45, u periodu od 07 do 15 časova ili putem pošte.


Korisni linkovi

Ministarstvo javne uprave


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (7):

Da (7):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Moja prijava

Nemate korisnički nalog?

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?