RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje odobrenja za proširenje slobodne carinske prodavnice

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Odobrenje za proširenje slobodne carinske prodavnice


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija


Opis

Slobodne carinske prodavnice mogu se proširiti na aerodromima i lukama otvorenim za međunarodni saobraćaj u prostorijama koje se nalaze iza mjesta obavljanja carinske kontrole. Zahtjev za proširenje slobodne carinske prodavnice podnosi se u pisanoj formi ili preko portala e-uprave.


Gdje i kako

 Zahtjev za proširenje slobodne carinske prodavnice privredno društvo podnosi Ministarstvu finansija u pisanoj formi ili preko Portala eUprave


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Trgovina 


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Skica i tehnički opis prostorija carinske prodavnice, sa unešenim građevinskim i drugim obilježjima mjerodavnim za sprovođenje carinskog nadzora;

 

Dokaz o ispunjavanju sanitarnih, tehničkih i drugih uslova za obavljanje trgovinske djelatnosti;

 

Dokaz o osposobljenosti za elektronsko podnošenje carinskih isprava

 

Specifikacija robe, koja se namjerava prodavati u carinskoj prodavnici sa trgovačkim nazivima i tarifnim oznakama;

 

Dokaz da je privredno društvo držalac carinskog skladišta tipa „D“

 

Dokaz da nad privrednim društvom nije započet postupak stečaja odnosno likvidacije; i

 

Dokaz da redovno ispunjava poreske i carinske obaveze


Rok za izdavanje licence

 Ministarstvo finansija, najkasnije u roku od 10 dana, od prijema zahtjeva za proširenje carinske prodavnice imenuje komisiju od tri člana. Navedena komisija o svom radu sastavlja izvještaj najkasnije u roku od 10 dana.

 

 O zahtjevu za davanje odobrenja za proširenje slobodne carinske prodavnice odlučuje se rješenjem


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Ministarstvo finansija će oduzeti odobrenje za  proširenje slobodne carinske prodavnice:

- Na zahtjev imaoca odobrenja;

 

- Ako imalac odobrenja prestane da ispunjava uslove za davanje odobrenja;

 

- Ukoliko carinska prodavnica ima prekid u poslovanju neprekidno duže od 30 dana


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 100 EUR


Dokumentacija koju korisnik prilaže

1. Skica i tehnički opis prostorija carinske prodavnice, sa unešenim građevinskim i drugim obilježjima mjerodavnim za sprovođenje carinskog nadzora;

 

2. Dokaz o ispunjavanju sanitarnih, tehničkih i drugih uslova za obavljanje trgovinske djelatnosti;

 

3. Dokaz o osposobljenosti za elektronsko podnošenje carinskih isprava

 

4. Specifikacija robe, koja se namjerava prodavati u carinskoj prodavnici sa trgovačkim nazivima i tarifnim oznakama;

 

5. Dokaz da je privredno društvo držalac carinskog skladišta tipa „D“


Pravna podloga

Uredba o slobodnim carinskim prodavnicama


Korisni linkovi

 Ministarstvo finansija


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?