RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje saglasnosti za distribuciju poreskih registar kasa
Naziv usluge

Izdavanje saglasnosti za distribuciju poreskih registar kasa


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija


Opis

Da bi poreski obveznik stavio u upotrebu poresku registar kasu, istu mora pribaviti od ovlašćenog distributera. Distribuciju poreskih registar kasa ovlašćeni distributer može vršiti ukoliko je za to prethodno pribavio saglanost od strane Ministartsva finasija, kao i dokaz da je poreska kasa evidentirana kod poreskog organa.


Dokumentacija

1. Zahtjev koji mora sadržati podatke o podnosiocu (naziv firme, adresa, PIB korisnika, naziv objekta i sl.) i podatke o njegovoj tehničkoj opremljenosti i kadrovskoj osposobljenosti;

2. uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika poreske kase;

3. uvjerenje da je ovlašćeni distributer upisan u registar kod poreskog organa kao lice čija je djelatnost distribucija poreskih kasa;

4. izjava o organizaciji servisne mreže (naziv i adresa ovlaščenog servisa, kadrovska i tehnička opremljenost);

5. izjava da poreska kasa, za koju je dato uvjerenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika, nema skrivene funkcije i da je identična sa poreskim kasama za koje je izdato uvjerenje;

6. ugovor zaključen između proizvođača, odnosno uvoznika poreskih kasa i distributera o njihovoj distribuciji na teritoriji Crne Gore;

7. izjava proizvođača da je izvršena obuka servisera za tip kase za koju se traži distribucija sa planom obuke servisera;

8. prva garancija poslovne banke sa klauzulom "bez prigovora" u visini od 10.000 €, sa rokom važenja 12 mjeseci na ime obezbjeđenja održavanja servisne mreže.

 Zahtjev za izdavanje dokumenta pod rednim br.2 odnosno Uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika poreske kase podnosi se Mašinskom fakultetu uz koji se dostavlja:

1. uzorak poreske kase za koju se zahtijeva saglasnost;

2. komercijalna brošura poreske kase sa slikom, tipom i oznakom poreske kase i podacima o proizvođaču i distributeru;

3. korisničko i servisno uputstvo koje obuhvata: osnovne tehničke podatke, instrukcije o načinu korišćenja, programiranja i održavanja, opis konstrukcije, montažni crtež, detaljne električne šeme, spisak elektronskih elemenata, komunikacioni protokol, opis i izgled proizvođačke plombe i način plombiranja, algoritam rada poreske kase, algoritam rada aplikativnog programa računara i sl.;

4. program rada poreske kase;

5. uputstvo o načinu vršenja nadzora od strane poreskog organa namijenjeno ovlašćenim poreskim službenicima sa opisanim načinima uzimanja fiskalnim dokumenata poreske kase i očitavanje memorije poreske kase isprogramiranih artikala i žurnala.


Gdje i kako

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za distribuciju poreskih registar kasa ovlašćeni distributer podnosi Ministarstvu finansija u pisanoj formi.

Uz navedeni pisani zahtjev dostavlja se gore navedena dokumentacija.


Taksa naknada

Za izdavanje saglanosti za distribuciju poreskih registar kasa potrebno je uplatiti administrativnu taksu u iznosu od 40€ na ž.r. 832-3161-26.

Troškove izdavanja uvjerenja o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika poreske kase plaća podnosilac zahtjeva.


Rok za izvršavanje

Rok za izdavanje saglasnosti je propisan pravilima kojima se uređuje upravni postupak.


Uslovi za izdavanje saglasnosti

Mnistartsvo finansija neposrednim uvidom u podnijetu dokumentaciju utvrđuje da li su ispunjeni uslovi propisani Uredbom o poreskoj kasi. Ukoliko su traženi uslovi ispunjeni, Ministartsvo finansija će donijeti rješenje kojim se ovlašćenom distributeru daje saglasnost za distribuciju poreskih registar kasa.


Pravo žalbe i rok za žalbu

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se dostavlja Upravnom sudu Crne Gore u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.


Oduzimanje saglasnosti za stavljanje u upotrebu poreskih kasa

Ministarstvo će na predlog poreskog organa oduzeti saglasnost ako:

1. ovlašćeni distributer ne održava servisnu mrežu u skladu sa datom izjavom;

2. ovlašćeni distributer za obezbjeđenje servisiranja poreske kase ne dostavi garanciju poslovne banke u skladu sa članom 17 stav 2 Uredbe o poreskoj kasi;

3. na zahtjev poreskog organa ne obezbijedi servisnu podršku, i ne izvrši obuku ovlašćenih poreskih službenika.
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?