РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтПризнавање иностране образовне исправе за основне и средње школе
Назив услуге

Признавање иностране образовне исправе


Орган задужен за спровођење

Министарство просвјете


Опис

Признавање иностране образовне исправе је потврђивање иностране образовне исправе о стеченом, односно започетом образовању (основном, средњем, високом) или дијелу образовања ради запошљавања у Црној Гори.


Гдје и како

Инострана образовна исправа је диплома, заједничка диплома, увјерење, свједочанство, ђачка књижица или друга исправа издата од стране надлежног органа којом се потврђује успјешно завршен образовни, односно студијски програм или дио образовног, односно студијског програма. Признавање иностраних образовних исправа врши се ради запошљавања у Црној Гори.

Признавање иностране образовне исправе о стеченом, односно започетом или дијелу основног, средњег општег или стручног образовања, ради запошљавања, врши Министарство просвјете. Признавање исправе о стеченом високом образовању ради запошљавања врши Министарство преко Националног информационог центра (ЕНИЦ), као посебне организационе јединице Министарства.

Поступак признавања иностране образовне исправе покреће се на захтјев имаоца исправе, односно родитеља или старатеља, или лица које он овласти. Током процеса признавања иностране образовне исправе ради запошљавања мора се оцијенити да ли је установа која је издала диплому призната, тј. да ли је акредитована од стране надлежног органа у земљи у којој је стечена образовна исправа, трајање и степен образовања, вјеродостојност образовне исправе и друге значајне исправе ради запошљавања.

 

Рок за рјешавање у поступку признавања иностраних образовних исправа је 30 дана од дана подношења захтјева.

Образовне исправе, издате у републикама бивше СФРЈ не подлијежу поступку признавања исправа у складу са одредбама овог закона, ако су стечене до дана међународног признања тих република.

Закон такође прописује да образовне исправе стечене у Републици Србији до 25. јануара 2008. године не подлијежу поступку признавања исправа.

 

Документа потребна за признавање

 

1.  Захтјев

2.  Оригинал или дупликат иностране образовне исправе (на увид)

3.  Два примјерка превода иностране образовне исправе овјерене од судског тумача или три овјерене

     фотокопије иностране образовне исправе уколико није потребан превод

4. Уколико је подносилац захтјева похађао школу у Црној Гори, прије образовања у иностранству,

            доставља се фотокопија  образовне исправе о стеченом или започетом образовању

      5. Потврда о плаћеној административној такси  на  жиро рачун: 832-3161080-65 (сврха уплате: признавање иностране   

    образовне исправе)

·         за признавање иностране образовне исправе о започетом, односно дијелу основног образовања – 15 еура

·         за признавање иностране образовне исправе о стеченом основног образовања – 30 еура

·         за признавање иностране образовне исправе о започетом, односно дијелу средњег општег или струичног образовања – 30 еура

·         за признавање иностране образовне исправе о стеченом средњем општем или струичном образовању – 50 еура

 

Документа се предају сваког радног дана од 11 до 13 сати.

Контакт телефон:  020 410 132

                           020 410 135

                           020 410 137

                           020 410 173


Корисни линкови

Министарство просвјете


Правна подлога

Закон о признавању иностраних образовних исправа и изједначавању квалификација


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (40):

Да (21):
Не (14):
Дјелимично (5):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?