РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтМинистарство правде

лого

Услуге које пружамо:

Захтјев за полагање испита за јавног извршитеља
Назив услуге

Захтјев за полагање испита за јавног извршитеља 


Надзорни орган

Министарство правде 


Опис

 За јавног извршитеља може се именовати лице:

 - које је црногорски држављанин;

 - које има општу здравствену и пословну способност;

 - које је дипломирани правник;

 - које има најмање пет година радног искуства на правним пословима;

 - које је положило испит за јавног извршитеља или правосудни испит;

 - које није осуђивано за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело  које га чини недостојним за обављање извршитељске дјелатности или се против њега не води кривични поступак за кривично дјело за које се гоњење предузима по службеној дужности;

 - над којим се, као предузетником, ортачким друштвом чији је члан или командитним друштвом чији је члан у својству комплементара, не води стечајни поступак. 


Гдје и како

Министарство правде је надлежно за полагање испита за јавне извршитеље
Испит за јавног извршитеља може да полаже лице које:
- је дипломирани правник, и
- има најмање двије године радног искуства на правним пословима.
 
Документа која доставља кандидат за полагање испита за јавног извршитеља:
- пријава за полагање испита за јавног извршитеља;
- увјерење о црногорском држављанству или фотокопија биометријске личне карте;
- оригинал или овјерена копија дипломе или увјерења о завршеном правном факултету;
- потврда о радном искуству на правним пословима. 
 
Литаратура:
Правилник о програму и начину полагања испита за јавне извршитеље
Правилник о раду јавних извршитеља
Правилник о раду нотара
Судски пословник
Закон о својинско-правним односима
Закон о судским вјештацима
Закон о судовима
Закон о стечају
Закон о привредним друштвима
Закон о прекршајима
Закон о парничном поступку
Закон о облигационим односима
Закон о нотарима
Закон о јавним извршитељима
Закон о извршењу и обезбјеђењу
Закон о хартијама од вриједности 
 
Секретар комисије: Момир Јауковић

Контакт телефон: 020 407 519

Жиро рачун за уплату: 832-1132-02

Износ за уплату: 250.00 еура 


Корисни линкови

Министарство правде

хттп://www.правда.гов.ме/рубрике/Јавни-изврситељи 


Правна подлога

Закон о јавним извршитељима


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?