RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Izdavanje dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju
Naziv usluge

Izdavanje dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo finansija


Opis

Revizija je postupak provjere i ocjene finansijskih izvještaja kao i podataka i metoda koji se primjenjuju pri sastavljanju finansijskih izvještaja na osnovu kojih se daje nezavisno stručno mišljenje o tome da li finansijski izvještaji u svim materijalno značajnim aspektima daju istinit i pošten prikaz finansijskog stanja i rezultata poslovanja pravnog lica primjenom Međunarodnih standarda revizije i Kodeksa etike za profesionalne računovođe. Društvo za reviziju je privredno društvo osnovano radi obavljanja djelatnosti revizije u skladu sa Zakonom o reviziji.


Dokumentacija

Uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije podnosi se:

1) dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata;

2) odluka o imenovanju članova odbora direktora, sa obrazloženjem;

3) obavještenje o razvrstavanju, izdato od organa uprave nadležnog za poslove statistike;

4) dokaz da najmanje dva osnivača posjeduju licencu ovlašćenog revizora;

5) ugovor o obaveznom osiguranju od odgovornosti za štetu u skladu sa članom 19 ovog zakona;

6) za društva za reviziju iz država članica Evropske unije, odnosno trećih država, mišljenje nadležnog organa (instituta, komore, udruženja i slično), koje obuhvata:

 -   sadržaj propisa te države koji uređuju uslove za obavljanje revizije i provjeru kvaliteta obavljanja revizije,

 -   izjavu nadležnog organa da društvo za reviziju u državi članici Evropske unije, odnosno trećoj državi, ima pravo da obavlja usluge revizije i da li postoje ograničenja u obavljanju revizije,

 -   izjavu nadležnog organa da će Ministarstvo finansija obavještavati o svim mjerama provjere kvaliteta rada izrečenima društvu za reviziju države članice Evropske unije, odnosno treće države.

Dokaz o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata Ministrstvo finansija pribavlja po službenoj dužnosti.

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili kao ovjerena fotokopija.

Zahtjev za licenciranje, sa pratećom dokumentacijom, možete podnijeti na arhivi Ministarstva finansija, ulica Stanka Dragojeviča br. 2, 81 000 Podgorica, Crna Gora.


Pravo žalbe i rok za žalbu

O zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje revizije, odlučuje Ministarstvo rješenjem.

Protiv rješenja ovlašćenog lica može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Protiv rješenja Ministarstva iz stava 4 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.


Taksa/naknada

Na zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje revizije društvu za reviziju ne plaća se taksa.  


Korisni linkovi

Ministarstvo finansija


Pravna podloga

Zakon o reviziji („Sl. list CG“, br. 01/17), Uputstvo o načinu utvrđivanja ispunjenosti uslova za izdavanje dozvole za rad društvu za reviziju („Sl. list CG“, broj 48/09), Pravilnik o sumi osiguranja za obavezno osiguranje od odgovornosti društava za reviziju i ovlašćenih revizora za štetu koju bi svojim radom mogli nanijeti licu za koje vrše reviziju („Sl. list CG“, broj 37/17).
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (1):

Da (1):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?