RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad agencije
Naziv usluge

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad agencije 


Nadzorni organ

Dozvolu za rad izdaje Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.


Zahtjev

Zahtjev za izdavanje dozvole za rad agencije podnosi se u pisanoj formi putem pošte ili neposredno na arhivi Ministrastva rada i socijalnog staranja. Uz zahtjev se dostavljaju dokazi o ispunjenosti uslova u pogledu prostora, kadra i opreme. Agenciju za zapošljavanje može osnovati fizičko i pravno lice.


Uslovi

Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova zapošljavanja u agencijama za zapošljavanje ( „Službeni list CG“, br. 6/2011 od 25.01.2011. godine), propisani su uslovi u pogledu prostora, kadra i opreme, koje agencija za zapošljavanje treba da ispunjava. Uslovi su sljedeći, u pogledu:

1. prostora:

- najmanje dvije radne prostorije, od kojih jedna omogućava rad sa grupom od najmanje osam lica, koja po zakonu imaju pravo uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja, a druga za obavljanje administrativnih poslova i prijem stranaka;

- sanitarni čvor.

2. kadra:

- najmanje dva zaposlena lica sa završenim visokim obrazovanjem (studijski program u trajanju od najmanje tri godine) i dvije godine radnog iskustva na poslovima zapošljavanja;

- jedno zaposleno lice sa srednjim obrazovanjem i najmanje šest mjeseci radnog iskustva

3. opreme:

- neophodnu kancelarijsku opremu za rad zaposlenih i prijem stranaka;

- direktan telefon/fax;

- najmanje jedan kompjuter sa internet vezom.


Organizacione jedinice

Na organizacionu jedinicu agencije koja se obrazuje na određenoj teritoriji, takođe je potrebno  ispunjenje uslova u pogledu prostora, kadra i opreme, propisanih Pravilnikom o uslovima za obavljanje poslova zapošljavanja u agencijama za zapošljavanje.


Ostalo

Agenciju ne može osnovati, niti u njoj poslove zapošljavanja može obavljati lice koje je osuđivano za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci, u periodu od tri godine nakon izdržavanja kazne.


Pravna podloga

Zakon o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti („Sl. list CG“, br. 14/10, 45/12, 61/13, 20/15 i 52/16) i Pravilnik o uslovima za obavljanje poslova zapošljavanja u agencijama za zapošljavanje ( „Službeni list CG“, br. 6/2011 od 25.01.2011. godine).


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?