RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Zahtjev za upis u registar za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom

Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim certifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.
Naziv usluge

Zahtjev za upis u registar za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom 


Organ zadužen za sprovođenje

Ministarstvo ekonomije


Opis

Kontrola spoljne trgovine naoružanjem i vojnom opremom odnosno kontrolisanom robom vrši se na osnovu Zakona o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 40/16 od 30. juna 2016). Kontrola spoljnotrgovinskog prometa vrši se na osnovu zajedničkih kriterija Evropske unije koje je Vlada Crne Gore prihvatila i iste inkorporirala u tekst Zakona.  Roba s vojnom namjenom je roba koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruisana, izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu – a uključuje usluge, tehnologiju i softver povezane ta tu robu.

Ministarstvo ekonomije nadležno je za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz kontrolisane robe, kao i pružanje usluga tehničke pomoći i brokerskih usluga u vezi sa tom robom.

Spoljnu trgovinu kontrolisanom robom može da vrši pravno lice ili preduzetnik sa sjedištem na teritoriji Crne Gore, upisano u Centralni registar privrednih subjekta i Registar lica koja mogu da vrše spoljnu trgovinu kontrolisanom robom, na osnovu dozvole za spoljnu trgovinu kontrolisanom robom izdate u skladu sa ovim zakonom. 


Gdje i kako

Upis u Registar vrši se na osnovu pisanog zahtjeva pravnog lica ili preduzetnika. U skladu sa članom 12 Zakona u Registar može biti upisano pravno lice ili preduzetnik:

1)      nad kojim nije pokrenut stečajni postupak;

2)      koje nema neizmirenih carinskih i poreskih obaveza;

3)      koje nije u blokadi na dan podnošenja zahtjeva; 

4)    čije odgovorno lice nije osuđivano ili se protiv njega ne vodi krivični postupak, u skladu sa članom 13 stav 3 tačka 5 ovog zakona.

 

 Fizičko lice koje vrši spoljnu trgovinu kontrolisanom robom za lične potrebe, ne upisuje se u Registar.  Pravno lice ili preduzetnik koje vrši

nekomercijalni izvoz i uvoz, ne upisuje se u Registar.

 

Uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, podnosilac zahtjeva je dužan da dostavi:

 

1)   naziv banke i kopiju kartona deponovanih potpisa; 

2)   ime i prezime i adresu odgovornog lica, broj i strukturu zaposlenih na poslovima spoljnje trgovine kontrolisanom robom.

3)   potvrdu iz stava 3 tačka 5 ovog člana od nadležnih organa države čiji je državljanin, ako je odgovorno lice strani državljanin. 

Ministarstvo po službenoj dužnosti pribavlja:

1)   izvod iz CRPS-a; 

2)   potvrdu da nad podnosiocem zahtjeva nije pokrenut stečajni postupak;

3)   dokaz o izmirenim  carinskim i poreskim obavezama podnosioca zahtjeva; 

4)   dokaz o solventnosti podnosioca zahtjeva;

5)   dokaz nadležnog organa da odgovorno lice podnosioca zahtjeva nije osuđivano za krivična djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, protiv čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja, kao i za druga krivična djela sa elementima nasilja i koristoljublja.

 Obrazac zahtjeva za vršenje poslova spoljne trgovine kontrolisanom robom dat je u Prilogu 2.

O upisu u Registar Ministarstvo donosi rješenje. Ministarstvo na svojoj internet stranici objavljuje Registar. Lice upisano u Registar dužno je da pisanim putem dostavi sve promjene podataka na osnovu kojih je upisano u Registar, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev za upis u Registar, ako podnosilac zahtjeva ne ispunjava uslove iz člana 12 stav 1  Zakona.

Sadržaj i način vođenja Registra propisuje Ministarstvo.

Nekomercijalni izvoz i uvoz kontrolisane robe za lične potrebe, može da vrši i fizičko lice na osnovu dozvole izdate u skladu sa ovim zakonom.

Kontrolnu listu naoružanja i vojne opreme kojima je dozvoljena spoljna trgovina, na predlog Ministarstva utvrđuje Vlada Crne Gore, radi:

-       harmonizacije nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije;

-       sprovođenja sankcija protiv određenih država, entiteta i lica ili za primjenu konvencija u oblasti kontrole oružja i kontrole transfera tehnologije;

-       interesa odbrane i bezbjednosti Crne Gore;

-       kontrolisanja trgovine robom koja je ili može biti u potpunosti upotrijebljena za razvoj, proizvodnju, rukovanje, djelovanje, održavanje ili drugo servisiranje, gomilanje, skladištenje, identifikovanje, testiranje ili širenje hemijskog ili biološkog oružja, nuklearnog oružja ili drugih atomskih bojevih glava ili u svrhu razvoja, proizvodnje, održavanja ili drugog servisiranja, testiranja, gomilanja ili širenje projektila ili drugih nosača takvog oružja;

-       kontrolisanja trgovine oružjem, municijom ili eksplozivnim napravama i drugom robom koja je napravljena i namijenjena za vojne svrhe, a koja nije navedena u alineji 4 ovog člana. 

Zahtjev za izdavanje dozvola podnosi se shodno članu 17 Zakona kao i na osnovu Pravilnika o obrascima zahtjeva, dozvola i drugih dokumenata za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom (Objavljen u "Sl. listu CG", br. 51/16 od 04. avgusta 2016).

Zahtjev za izdavanje dozvola možete podnijeti putem elektronskog servisa na ovom portalu, putem pošte ili neposredno na arhivi Ministarstva ekonomije, Rimski Trg 45, 81 000 Podgorica, Crna Gora.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole, podnosilac zahtjeva je dužan da dostavi:

-       ugovore na osnovu kojih se obavlja spoljnotrgovinski posao. 

-       originalnu potvrdu krajnjeg korisnika (End User Certificate - EUC) ili međunarodni uvozni sertifikat (International Import Certificat-IIC)  na uvid,  koji nijesu stariji od šest mjeseci, ovjereni od nadležnog organa i prevodi ovjereni od sudskog tumača ili potvrda nadležnog organa države kod koje se nalazi original sertifikata krajnjeg korisnika, podatke o državi porijekla (ako su ti podaci poznati), lokaciji, vrsti i količini kontrolisane robe, kao i podatke o svim licima koja učestvuju u transakciji, državi odredišta i krajnjem korisniku.

-       Ako država krajnjeg korisnika nije istovremeno i država uvoznik, uz zahtjev se prilažu međunarodni uvozni sertifikat i ovjerena kopija potvrde krajnjeg korisnika ili potvrda nadležnog organa države uvoznika da se original sertifikata krajnjeg korisnika nalazi kod nadležnih organa u državi uvoznika.

-       Za privremeni izvoz kontrolisane robe za potrebe izložbe, seminara, obuke, testiranja, demonstracije ili popravke robe kod proizvođača, povrat neispravne robe proizvođaču, odnosno prodavcu potvrda krajnjeg korisnika ili međunarodni uvozni sertifikat, iz stava 1 ovog člana, nije obavezna, osim na zahtjev Ministarstva.

Uz zahtjev se prilaže i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi shodno zakonu o administrativnim taksama, tarifni broj 105 za dozvolu za izvoz i uvoz i posredničke usluge kontrolisane robe u visini od 100,00€ na žiro račun  832-3161232-94. Obrazac zahtjeva možete preuzeti sa ovog portala, web stranici i arhivi Ministarstva ekonomije   


Korisni linkovi

Ministarstvo ekonomije


Pravna podloga

 Zakon o spoljnoj trgovini naoružanjem i vojnom opremom ("Sl. listu CG", br. 40/16 od 30. juna 2016)

 Zakon o potvrđivanju sporazuma o trgovini oružjem ("Službeni list Crne Gore - Međunarodni ugovori, broj 9/2014" od 4.8.2014. god.).

 Odluka o utvrđivanju nacionalne kontrolne liste naoružanja i vojne opreme* (“Službeni list Crne Gore”, broj 33/17 od 19. maja 2017.g),

Pravilnik o obrascima zahtjeva, dozvola i drugih dokumenata za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom ("Sl. listu CG", br. 51/16 od 04. avgusta 2016).

Pravilnik o obrascu zahtjeva za upis u registar lica koja mogu da vrše spoljnu trgovinu kontrolisanom robom i sadržaju i načinu vođenja registra ("Sl. listu CG", br. 51/16 od 04. avgusta 2016).

Pravilnik o sadržaju i obrascu evidencije o spoljnoj trgovini kontrolisanom robom ("Sl. listu CG", br. 51/16 od 04. avgusta 2016).


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?