RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Filijala strane banke u Crnoj Gori
Naziv usluge

 Filijala strane banke u Crnoj Gori


Organ zadužen za sprovođenje

 Centralna banka Crne Gore


Opis

 Strana banka može poslovati u Crnoj Gori posredstvom filijale, uz odobrenje Centralne banke Crne Gore za rad filijale


Gdje i kako

 Zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje filijale strane banke u Crnoj Gori podnosi se Odjeljenju za administrativne poslove u Centralnoj banci Crne Gore.

 mail: info@cbcg.me

020 403 282


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Filijala strane banke u Crnoj Gori je dio banke koji nema status pravnog lica, a može obavljati sve ili samo dio poslova te banke
6419 –ostalo monetarno poslovanje


Rok za izdavanje licence

 Centralna banka je dužna da odluči o zahtjevu za izavanje odobrenja za rad filijale strane banke u roku od šest mjeseci od dana podnošenja urednog zahtjeva


Period važenja licence

 Odobrenje za rad filijale strane banke u Crnoj Gori važi do sticanja uslova za oduzimanje odobrenja za rad.


Uslovi za produženje važenja licence

 Odobrenje za rad ne podliježe uslovima za produženje važenja odobrenja


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

 Razlozi za oduzimanje odobrenja za rad filijale strane banke su propisani odredbama člana 146 Zakona o bankama, i to ako:

                 

1) nadzorni organ strane banke oduzme dozvolu ili odobrenje za rad stranoj banci;

2) je odobrenje izdato na osnovu neistinitih i netačnih podataka;

3) se filijala ne registruje u roku od 60 dana od dana izdavanja odobrenja za rad;

4) filijala ne otpočne sa radom u roku od 60 dana od dana registracije u CRPS;

5) filijala ne ispunjava svoje obaveze.

Centralna banka Crne Gore može oduzeti odobrenje za rad filijale, ako:

1) filijala ne posluje u Crnoj Gori u skladu sa zakonom i propisima;

2) filijala ne postupi po pisanom zahtjevu Centralne banke iz člana 145 ovog zakona;

3) se rejting strane banke koji je utvrdila međunarodno priznata agencija za utvrđivanje rejtinga banaka značajno pogorša u odnosu na rejting prilikom izdavanja odobrenja za rad filijale;

4) je prema stranoj banci preduzeta mjera privremene uprave, ili druga mjera pojačanog nadzora


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

 Naknada za odlučivanje po zahtjevu za dobijanje odobrenja za rad filijale strane banke propisana je Odlukom o utvrđivanju tarife po kojoj se obračunavaju naknade za vršenje usluga koje obavlja Centralna banka Crne Gore ("Sl. list Crne Gore", br. 29/11 i 22/12, 58/13, 12/14, 22/14, 48/14, 32/15, 15/17, 18/17) i iznosi 7.500,00 EUR


Dokumentacija koju korisnik prilaže

 Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad filijale strane banke prilaže se sledeća dokumentacija:

1) izvod iz odgovarajućeg registra države u kojoj se nalazi sjedište strane banke, koji ne može biti stariji od 30 dana;

2) statut ili drugi odgovarajući akt strane banke;

3) akta strane banke o upravljanju rizicima u poslovanju;

4) podaci o članovima upravnih i drugih organa strane banke;

5) finansijski izvještaji strane banke za posljednje tri godine, sa mišljenjem spoljnjeg revizora;

6) dokaz o dugoročnom kreditnom rejtingu strane banke, utvrđenom od strane međunarodno priznate agencije za utvrđivanje rejtinga banaka;

7) opis poslova koje će obavljati filijala i poslovni plan za naredne tri godine poslovanja;

8) podaci o vlasnicima strane banke;

9) dokumenta i informacije o akcionarima strane banke, pravnim licima, sa učešćem preko 5% akcija sa pravom glasa, koja naročito obuhvataju potvrdu o registraciji ili drugi odgovarajući izvod iz javnog registra, pregled s njima povezanih lica i opis njihove povezanosti;

10) dokumenta, podaci i informacije o akcionarima strane banke, fizičkim licima sa učešćem preko 5% akcija sa pravom glasa, koji naročito obuhvataju njihova imena i adrese stanovanja, odnosno prebivališta i druge identifikacione podatke, pregled s njima povezanih lica i opis njihove povezanosti;

11) dokaz da je strana banka uključena u sistem zaštite depozita, podatke o nivou zaštićenog depozita, kao i dokaz da će filijala biti uključena u sistem zaštite depozita u zemlji matične banke, najmanje u visini i obimu pokrića propisanom za banke koje posluju u Crnoj Gori;

12) akt nadzornog organa države u kojoj je sjedište strane banke kojim se odobrava stranoj banci da preko filijale otpočne sa radom u Crnoj Gori ili odgovarajući akt tog organa da po propisima te države takvo odobrenje nije potrebno;

13) podaci i informacije o licima za vođenje poslova filijale;

14) dokumentacija o poslovnom prostoru i tehničkim mogućnostima za rad filijale.

 

Centralna banka Crne Gore može zahtijevati od strane banke dodatne podatke i informacije u postupku odlučivanja po zahtjevu izdavanja odobrenja za rad filijale.


Pravna podloga

 Zakon o bankama 


Korisni linkovi

Centralna banka Crne Gore 
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?