RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca za transport naftnih derivata transportnim sredstvima
Naziv usluge

Licenca za transport naftnih derivata transportnim sredstvima


Organ zadužen za sprovođenje

Regulatorna agencija za energetiku


Opis

Licencu pribavljaju subjekti koji namjeravaju da se bave transportom naftnih derivata transportnim sredstvima (čl.65 Zakona o energetici) 


Gdje i kako

 Regulatorna agencija za energetiku, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96; Nataša Vojvodić-Perić; Bajo Ivanović, tel: 00382 20 229 615;

229-616; fax: 00382 20 229 755

 e-mail: regagen@t-com.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Transport naftnih derivata transportnim sredstvima


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Zahtjev za licencu podnosi se na Obrascu, uz koji se dostavlja:

1)      Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;

2)      Statut društva;

3)      Podaci o energetskim objektima, uređajima, postrojenjima i instalacijama neophodnim za obavljanje energetske djelatnosti i dokaz o pravnom osnovu korišćenja istih;

4)      Potvrda izdata od nadležnog državnog organa da članovi organa upravljanja podnosioca zahtjeva, odnosno preduzetnik, nijesu bili pravosnažno osuđeni za krivična djela koja ih čine nepodobnim za vršenje funkcije;

5)      Organizaciona šema i kvalifikacije zaposlenih, u kojoj su naznačena radna mjesta za koja je potrebna određena kvalifikacija i položen odgovarajući stručni ispit, u skladu sa  zakonom;

6)      Spisak banaka, sa brojevima žiro računa podnosioca zahtjeva;

7)      Potvrda komercijalne banke ili Centralne banke Crne Gore, kojom se dokazuje da podnosilac zahtjeva slobodno raspolaže finansijskim sredstvima na svom računu; 

8)      Finansijski izvještaj za prethodne dvije godine, ako isti sadrži podatke vezane za energetsku djelatnost za koju se podnosi zahtjev za izdavanje licence, sastavljen u skladu sa zakonom, koji sadrži: bilans stanja, bilans uspjeha, iskazi o novčanim tokovima i iskaz o promjenama na kapitalu, kao i izvještaj revizora ako je subjekat obveznik odnosno predmet revizije;

9)      Trogodišnji biznis plan za energetsku djelatnost na koju se odnosi zahtjev za izdavanje licence, koji obuhvata: opis poslovne aktivnosti; plan prodaje proizvoda i/ili usluga; ljudske resurse; procjenu rizika; projekciju trogodišnjih finansijskih iskaza, sa navođenjem osnovnih kategorija iskaza, i to: bilans stanja, bilans uspjeha i iskaz o novčanim tokovima, kao i osnovne proračune, na osnovu kojih su iskazi sačinjeni;

10)  Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence. 

 

Uz zahtjev za izdavanje licence, podnosilac zahtjeva  popunjava i dostavlja:  obrazac za izdavanje licence, u skladu sa članom 7 Pravila  o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti ( u daljem tekstu: Pravila);  dokumentaciju propisanu članom 7 Pravila kao i:

1)      Sertifikat o ispravnosti vozila za prevoz opasnih materija,

2)      ADR sertifikat o osposobljenosti vozača,

3)      Saobraćajna dozvola za transportno sredstvo,

4)      Ugovor o kupoprodaji ili ugovor o zakupu transportnog sredstva, odnosno faktura ili račun o nabavci transportnog sredstva.Rok za izdavanje licence

30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva 


Period važenja licence

Do 10 godina (čl.66 Zakona o energetici), a za kraći period u slučajevima:

1) ukoliko je vrijeme korišćenja objekta i sredstava za obavljanje energetskih djelatnosti ograničeno ugovorom o zakupu ili korišćenju, dok traje ugovorni odnos;

2) na osnovu podataka i informacija iz dostavljenog biznis plana;

3) na osnovu rada i poslovanja energetskog subjekta u periodu korišćenja licence i dr. (čl. 5 Pravila)Uslovi za produženje važenja licence

Imalac licence može da podnese zahtjev za produženje licence samo u slučaju ako je izdata na rok kraći od roka utvrđenog zakonom.  U navedenom slučaju imalac licence je dužan da zahtjev za produženje podnese u roku od 60 dana prije isteka važenja licence.  Uz zahtjev za produženje licence prilaže se dokumentacija koja je podnijeta u trenutku izdavanja licence, a čiji rok važenja je istekao. Dokumentacija kojoj nije istekao rok važenja se  ne dostavlja ponovo.

U slučaju da je licenca izdata na rok propisan zakonom ( 10 godina) energetski subjekat, ako želi da nastavi da obavlja licenciranu djelatnost i nakon isteka ovog roka, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje nove licence  60 dana prije isteka važenja licence (čan 13 Pravila).


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Licenca se privremeno oduzima ili oduzima pod uslovima i u slučajevima propisanim članom 76 st. 1 i 4 Zakona.

Nakon što neposrednom kontrolom u sjedištu licenciranog subjekta ili objektima koji služe za obavljanje licencirane djelatnosti, ili na drugi način, utvrdi postojanje nedostataka u obavljanju licencirane djelatnosti, odnosno povrede uslova iz licence, Agencija će imaocu licence uputiti "Upozorenje o neispunjavanju uslova iz licence".

Upozorenje iz prethodnog  stava  sadrži:

1) Utvrđene nedostatke u obavljanju djelatnosti;

2) Rok za otklanjanje nedostataka.

Rok za otklanjanje nedostataka  ne može biti duži od 30 dana. (čl. 10 Pravila)

Ukoliko energetski subjekat u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Agencija će donijeti odluku o privremenom oduzimanju licence i odrediti rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Agencija će privremeno oduzeti licencu na predlog nadležnog inspektora, u slučajevima utvrđenim članom 76 stav 3 Zakona.

Ukoliko energetski subjekat u ostavljenom roku otkloni nedostatke zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca, Agencija će na zahtjev subjekta, uz koji se dostavlja dokaz o otklanjanju nedostataka, donijeti odluku kojom će staviti van snage odluku o privremenom oduzimanju licence i odobriti subjektu nastavak obavljanja licencirane djelatnosti.

Ukoliko subjekat ne otkloni nedostatke zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca u ostavljenom roku, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju licence.(čl 11 Pravila)Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknade za licence se utvrdjuju Odlukom Agencije, krajem svake godine za narednu godinu. Za 2019. godinu naknada za izdavanje ove licence iznosi 300,00€, a godišnja naknada koju plaća imalac licence se obračunava po cijeni od 675,93€ po pojedinačnom transportnom sredstvu registrovanom u Crnoj Gori (Odluka „Sl.list CG“ 4/19)


Pravna podloga

Zakon o energetici („Sl.list CG“ 5/16, 51/17), Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti ( „Sl.list CG“ 50/16, 30/18, 75/18), Metodologija za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije (''Službeni list CG'', br. 44/16 i 70/16),  Odluka o utvrđivanju naknada za licence i za zatvoreni distributivni sistem, za 2019. godinu („Sl.list CG“ 4/19) 


Korisni linkovi

http://regagen.co.me/site_cg/public/index.php/index/artikli?id=31Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?