РСС Пошаљи пријатељу Упутства за коришћење ПринтРегистар лица за третирање и/или означавање дрвеног материјала за паковање
Назив услуге

 Регистар лица за третирање и/или означавање дрвеног материјала за паковање


Орган задужен за спровођење

 Управа за безбједност хране, ветерину и фитосанитарне послове    - Сектор за фитосанитарне послове-
Одсјек за здравствену заштиту биља


Надзорни орган

Управа за безбједност хране, ветерину И фитосанитарне пословеОпис

 Упис у Регистар лица за третирање и/или означавање дрвеног материјала за паковање


Гдје и како

·      Захтјев се предаје Управи: архива, маил, фаx, пошта;
 
·      Контакт особа: Тамара Поповић
Тел: 020/201-945; Фаx: 201-946
Маил: тамара.поповиц@убх.гов.ме


Привредна дјелатност за коју се издаје лиценца

 Третирање и означавање дрвеног материјала за паковање који се користи за паковање, придржавање или причвршћивање пошиљке при превозу робе, а обухвата палете, сандуке, кутије, оквире, носаче, преграде, облоге и друге производе (осим дрвеног материјала за паковање израђеног у цјелости од ивера, одломака, отпада, шпер-плоче, фурнира и сл. обрађеног дрвеног материјала, као и дрвеног материјала за паковање израђеног од необрађеног дрвета дебљине мање од 6 мм).


Потребна документација коју треба приложити за издавање лиценце

 Захтјев који садржи:

- назив, односно име и презиме, јединствени матични број, сједиште, адресу, број телефона, фаx и е-маил подносиоца захтјева;

- податак о врсти поступка (третирање и/или означавање);

- име и презиме и јединствени матични број одговорног лица за спровођење поступака;

- име, презиме и потпис овлашћеног лица и печат подносиоца захтјева;

- датум и мјесто подношења захтјева.

2) Уз захтјев подносе се докази о:

- упису у Централни регистар Привредног суда;

- стручној спреми запосленог одговорног лица за спровођење поступка третирања и/или означавања дрвеног материјала за паковање (копија дипломе: шумарског факултета-смјер шумарство или дрвопрерада, Машинског факултета-смјер прерада дрвета, Пољопривредног факултета-смјер заштите биља или биљне производње, неког другог факултета-смјер прераде дрвета, више школе-смјер дрвне технологије, средње шумарске школесмјер

шумарство или дрвопрерада, или средње стручне спреме и најмање пет година радног искуства у дрвној технологији);

- запослењу одговорног лица (потврда да је у радном односу);

- техничкој опремљености за обављање прописаних поступака третирања и означавања (скица објекта и локација, приложене фотографије и др.).

3) О техничкој опремљености за обављање поступка третирања и/или означавања дрвеног материјала за паковање, подносилац захтјева доставља попуњену Изјаву која је дата у Прилогу 6, правилника чији је назив дат у дијелу правна подлога).


Рок за издавање лиценце

 Рок 30 дана од дана пријема захтјева до уручења рјешења


Период важења лиценце

 Неограничено (све док испуњава прописане услове)


Услови за продужење важења лиценце

 Испуњење услова


Поступци и разлози за престанак важења, односно одузимање лиценце

 Престанак испуњавања једног од прописаних услова


Накнада за издавање лиценце и административним таксама

 Административна такса - 100 €


Остало

 832-3161411-42 – ж. рачун за административне таксе у области фитосанитарних послова


Правна подлога која се односи на Лиценцу

 Закон о здравственој заштити биља („Службени лист РЦГ” бр. 28/06 и „Службени лист ЦГ” бр. 28/11 и бр. 48/15);
Правилник о фитосанитарним мјерама за  дрвени материјал за паковање у међународном промету  („Сл.лист ЦГ”, бр. 04/10).


Корисни линкови

хттп://www.убх.гов.ме 


Напомена

Лица која третирају и означавају дрвени материјал за паковање, у складу са Законом о здравственој заштити биља се уписују и у

Регистар произвођача, прерађивача, увозника, дистрибутера и складиштара биља, биљних производа и објеката под надзором.


Оригинални обрасци
Корисност информације можете процијенити више пута, а узима се у обзир само ваш последњи одабир.

Досадашње оцјене (0):

Да (0):
Не (0):
Дјелимично (0):


Коментаре на услуге могу слати искључиво регистровани корисници.

 

Коментари:

Моја пријава

Немате кориснички налог?

Претраживање
Анкета

У којој мјери се слажете да ће пружање услуге електронским путем смањити редове чекања?