RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Rješenje - obavljanje djelatnosti u produženom radnom vremenu - trajno
Naziv usluge

Rješenje- obavljanje djelatnosti u produženom radnom vremenu- trajno


Organ zadužen za sprovođenje

Sekretarijat za  rad, mlade i  socijalno  staranje


Nadzorni organ

Komunalna  inspekcija, Komunalna  policija  i glavni  administrator


Opis

Rješenje  kojim se  privrednom subjektu  TRAJNO odobrava  obavljanje  djelantosti u  vremenu dužem od propisanog. 


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Zahtjev  se podnosi na  šalteru Sekretarijata, ul.Vuka  Karadžića  br. 16, ili na  E-mail  Sekretarijata.

Kontakt  osobe:  Mirjana  Perović  625-205;

Nevenka Vukčević i Maja  Bagarić 625-063;

Katnić Nataša 625-686;

Šalter 447-109; 

FAX tel.447-160 i 625-724; E-mail:sekretarijat.rms@podgorica.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

Samo  za  oblast trgovine i zanatstva.  


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Rješenje  o  ispunjenju uslova  za  obavljanje  djelatnosti (Veterinarske uprave  ili Ministarstva  zdravlja),kopija  prijave  u  skladu  sa posebnim propisima, odluka  nadležnog  organa  privrednog  subjekta  o rasporedu  radnog  vremena ovjerena  štambiljem Komunalne  policije.


Rok za izdavanje licence

Nije propisan poseban rok,pa se rješenje izdaje u roku od 30 dana u skladu sa ZUP-om.


Period važenja licence

Neograničen.


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Nije  propisan  poseban postupak.  Uglavnom  su privredni subjekti  zainteresovani za  obavljanje  djelatnosti u produženom  radnom vremenu, tako  da  nema  slučajeva  traženja  prestanka  rada  u produženom  radnom vremenu. 


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Administrativna  taksa  3 eura za zahtjev,  

i 3 eura  za   rješenje .


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Član  26 Odluke o  radnom  vremenu

(“Službeni list CG” – opštinski propisi,

br. 41/12, 27/15  i  34/16).


Korisni linkovi

www.podgorica.me


Napomena

Za  ova  rješenja  se  ne  traži  saglasnost  Komunalne  policije  i  Policije, a kopije  prijava  koje  se  prilažu  uz zahtjev odnose  se  na prijave  trgovine koje  su  privredni subjekti  dužni podnijeti  Tržišnoj inspekcija. 


Originalni obrasci


 

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?