RSS Pošalji prijatelju Uputstva za korišćenje Print

Licenca za snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom (TPG)
Naziv usluge

Licenca za snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom (TPG)


Organ zadužen za sprovođenje

Regulatorna agencija za energetiku


Opis

Licencu pribavljaju subjekti koji namjeravaju da se bave snabdijevanjem krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom (čl.65 stav 5 Zakona o energetici) 


Gdje i kako podnijeti zahtjev za licencu

Regulatorna agencija za energetiku, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 96; Nataša Vojvodić-Perić; Sonja Smolović, tel: 00382 20 229 615; 229-616; fax: 00382 20 229 755
e-mail: regagen@t-com.me


Privredna djelatnost za koju se izdaje licenca

 Snabdijevanje krajnjih kupaca tečnim prirodnim gasom (TPG)


Potrebna dokumentacija koju treba priložiti za izdavanje licence

Zahtjev za licencu podnosi se na Obrascu, uz koji se dostavlja:

1.      Odobrenje za obavljanje djelatnosti izdato od nadležnog organa, odnosno organizacije države u kojoj je registrovan;

2.      Izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata;

3.      Potvrda banke, sa sjedištem u Crnoj Gori, o likvidnosti žiro računa podnosioca zahtjeva;

4.      Planirani obim prodaje gasa na teritoriji Crne Gore i broj kupaca koje namjerava da snabdijeva;

5.      Dokaz o plaćanju naknade za obradu zahtjeva za izdavanje licence;

6.      Obrazac za izdavanje licence za snabdijevanje električnom energijom i/ili gasom za subjekte registrovane u državi članici Evropske unije ili članici Energetske zajednice.


Rok za izdavanje licence

30 dana od dana prijema potpunog zahtjeva


Period važenja licence

Do 10 godina (čl.66 Zakona o energetici), a za kraći period u slučajevima:

1) ukoliko je vrijeme korišćenja objekta i sredstava za obavljanje energetskih djelatnosti ograničeno ugovorom o zakupu ili korišćenju, dok traje ugovorni odnos;

2) na osnovu podataka i informacija iz dostavljenog biznis plana;

3) na osnovu rada i poslovanja energetskog subjekta u periodu korišćenja licence i dr. (čl. 5 Pravila)


Uslovi za produženje važenja licence

Imalac licence može da podnese zahtjev za produženje licence samo u slučaju ako je izdata na rok kraći od roka utvrđenog zakonom.  U navedenom slučaju imalac licence je dužan da zahtjev za produženje podnese u roku od 60 dana prije isteka važenja licence.  Uz zahtjev za produženje licence prilaže se dokumentacija koja je podnijeta u trenutku izdavanja licence, a čiji rok važenja je istekao. Dokumentacija kojoj nije istekao rok važenja se  ne dostavlja ponovo.
U slučaju da je licenca izdata na rok propisan zakonom ( 10 godina) energetski subjekat, ako želi da nastavi da obavlja licenciranu djelatnost i nakon isteka ovog roka, dužan je da podnese zahtjev za izdavanje nove licence  60 dana prije isteka važenja licence (čan 13 Pravila).


Postupci i razlozi za prestanak važenja, odnosno oduzimanje licence

Licenca se privremeno oduzima ili oduzima pod uslovima i u slučajevima propisanim članom 76 st. 1 i 4 Zakona.

Nakon što neposrednom kontrolom u sjedištu licenciranog subjekta ili objektima koji služe za obavljanje licencirane djelatnosti, ili na drugi način, utvrdi postojanje nedostataka u obavljanju licencirane djelatnosti, odnosno povrede uslova iz licence, Agencija će imaocu licence uputiti "Upozorenje o neispunjavanju uslova iz licence".

Upozorenje iz prethodnog  stava  sadrži:

1) Utvrđene nedostatke u obavljanju djelatnosti;

2) Rok za otklanjanje nedostataka.

Rok za otklanjanje nedostataka  ne može biti duži od 30 dana. (čl. 10 Pravila)

Ukoliko energetski subjekat u ostavljenom roku ne otkloni utvrđene nedostatke, Agencija će donijeti odluku o privremenom oduzimanju licence i odrediti rok za otklanjanje nedostataka koji ne može biti duži od dva mjeseca.

Agencija će privremeno oduzeti licencu na predlog nadležnog inspektora, u slučajevima utvrđenim članom 76 stav 3 Zakona.

Ukoliko energetski subjekat u ostavljenom roku otkloni nedostatke zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca, Agencija će na zahtjev subjekta, uz koji se dostavlja dokaz o otklanjanju nedostataka, donijeti odluku kojom će staviti van snage odluku o privremenom oduzimanju licence i odobriti subjektu nastavak obavljanja licencirane djelatnosti.

Ukoliko subjekat ne otkloni nedostatke zbog kojih mu je privremeno oduzeta licenca u ostavljenom roku, Agencija će donijeti odluku o oduzimanju licence.(čl 11 Pravila)


Naknada za izdavanje licence i administrativnim taksama

Naknade za licence se utvrdjuju Odlukom Agencije, krajem svake godine, za narednu godinu. Za 2019. godinu nijesu utvrđene naknade za ovu djelatnost, jer nema aktivnih subjekata. Naknada za izdavanje ove licence i godišnja naknada će se utvrditi nakon podnošenja zahtjeva.  


Pravna podloga koja se odnosi na Licencu

Zakon o energetici („Sl.list CG“ 5/16, 51/17), Pravila o licencama za obavljanje energetskih djelatnosti ( „Sl.list CG“ 50/16, 30/18,75/18), Metodologija za utvrđivanje načina obezbjeđivanja sredstava za rad Agencije (''Službeni list CG'', br. 44/16 i 70/16).  


Korisni linkovi

 http://regagen.co.me/site_cg/public/index.php/index/artikli?id=32


Napomena

Sva neophodna pojašnjenja  subjekti mogu dobiti u direktnom kontaktu sa predstavnicima Agencije.


Originalni obrasci
Korisnost informacije možete procijeniti više puta, a uzima se u obzir samo vaš poslednji odabir.

Dosadašnje ocjene (0):

Da (0):
Ne (0):
Djelimično (0):


Komentare na usluge mogu slati isključivo registrovani korisnici.

 

Komentari:

Pretraživanje
Anketa

U kojoj mjeri se slažete da će pružanje usluge elektronskim putem smanjiti redove čekanja?